(poništenje postupka) Izvođenje radova na izgradnji sekundarne mreže kanalizacijskog voda K6 i K1 u naselju Međugorje i Bijakovići

Datum objave: 24.07.2017. 10:31 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

O P Ć I N A Č I T L U K

-N A Č E L N I K--

 

Broj: 02-16-764-16/17

Čitluk, 18. srpnja 2017.godine

 

 Temeljem članka 69. stavak 2.točka d). i članka 70. stavak 1.,4., i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i članka 8.stavak 2. točka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave ("Službeni glasnik BiH"broj:103/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj:02-16-764-15/17 od 07.07.2017.godine o poništenju postupka javne nabave radova – Izgradnja sekundarne mreže kanalizacijskog voda K6 i K1 u naselju Međugorje i Bijakovići, Načelnik općine Čitluk, donosi

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabave

 

Članak 1.

 Poništava se postupak javne nabave, pokrenut putem Otvorenog postupka za nabavu radova – Izgradnja sekundarne mreže kanalizacijskog voda K6 i K1 u naselju Međugorje i Bijakovići, Tender broj:02-16-764/17,objavljen u sustavu javnih nabava, broj obavijesti o nabavi:1270-1-3-4-3-4/17 od 06.03.2017.godine, jer dostavljene ponude nisu prihvatljive iz sljedećih razloga:

1. Kod cijene ponude ponuditelja JV Hering dd - Eccon inžinjering u iznosu od 677.743,62 bez PDV-a su uočena velika odstupanja pojedinih jediničnih cijena od cijena ostala tri ponuditelja po istim stavkama(4.1 i 4.2. asfalterski radovi). Konzorciju

JV Hering dd – Eccon inžinjering je poslan upit za pojašnjenjem neprirodno niske cijene, dopis broj:02-16-764/12-17 od 16.06.2017.godine, na koji je u zakonskom roku, odgovoreno uz obrazloženje, tj.dostavu analiza cijena iz stavke 4.12 i 4.2., dopis Heringa broj:1874/12 od 22.06.2017.godine. Pojašnjenje neprirodno niske cijene nije prihvatljivo za ugovorno tijelo.

2. Kod ponuditelja KTM Brina d.o.o.Posušje prilikom pregleda ponude, u predmjeru radova utvrđena je greška računske prirode. Ugovorno tijelo je uputilo poduzeću KTM Brina obavijest – zahtjev broj:02-16-764/11-17 od 16.06.2017.godine za prihvaćanje ispravke računske greške, a isti je blagovremenim izjašnjenjem ispravku prihvatio, dopis KTM Brina broj:52-VI-M/17. Ispravljena vrijednost ponude poduzeća KTM Brina je 756.167,3KM bez PDV-a i bez popusta. Kod ovog ponuditelja popust je dostavljen na način koji nije prihvatljiv za ugovorno tijelo i nije u skladu sa Naputkom za pripremu modela TD i ponude.

3. Ponude ponuditelja "Putovi" d.o.o. Grude i "Livno putovi" d.o.o. Livno, znatno prelaze okvire osiguranih sredstava za predmetnu nabavu.

 

Članak 2.

 Ova Odluka će se objaviti na web-stranici Općine Čitluk, istovremeno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama.

 

Članak 3.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, u skladu sa člankom 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 02-16-764/17 od 02.03.2017 godine. Javna nabava je provedena putem otvorenog postupka,a prema kriteriju "najniža cijena".

Obavijest o nabavi broj:1270-1-3-4-3-4/17 objavljena je dana 06.03.2017.godine, u informacijski sustav "E-nabave" na portalu javnih nabava, a sažetak obavijesti o nabavi objavljen je u "Službenom glasniku BiH", broj: 17/17 od 10.03.2017.godine.

Prema pismenim obavijestima i Izvješću sa portala "E-nabave" predmetnu tendersku dokumentaciju je preuzelo 19 ponuditelja i to:

1.EKAPIJA d.o.o.

2.BBS Europe

3.DOMING d.o.o. Čitluk

4.ETAL BiH d.o.o.

5.Mina d.o.o.Grude

6.Bumat d.o.o.

7.Infostrim d.o.o.

8.Miličević d.o.o. Kreševo

9.KTM BRINA d.o.o.

10.Tondach BiH d.o.o.

11.Beton Perutina

12.MIV d.o.o.

13.GD Grazit d.o.o. Mostar

14.Regeneracija d.o.o.

15.ES Hidrotechnics d.o.o

16.Putovi d.o.o.

17.Hering d.d.

18.Eccon inžinjering

19.Roco commerce d.o.o. Livno

Krajnji rok za dostavu ponuda bio je 25.05.2017. do 11,30sati. U ostavljenom roku za predmetnu nabavu blagovremeno su stigle 4(četiri) ponude i to prema redoslijedu zaprimanja na protokolu općine Čitluk od slijedećih ponuditelja:

 1. 02-16-764/17 PUTOVI d.o.o. Grude 25.05.2017./ 10:30h

 2. 02-16-764/17 LIVNO PUTOVI d.o.o.Livno 25.05.2017./ 10:32h

 3. 02-16-764/17 Konzorcij: "JV HERING "d.d. 25.05.2017./ 10:35h  -ECCON INŽINJERING"

 4.02-16-764/17 KTM BRINA d.o.o.Posušje 25.05.2017./10:44h

 Povjerenstvo je izvršilo otvaranje ponuda dana 25.05.2017.godine u 11,30 sati, prethodno potpisavši izjavu o nepristrasnosti i povjerljiosti i nepostojanju sukoba interesa.

 Tom prilikom je konstatirano da su za predmetnu javnu nabavu u ostavljenom roku do 25.05.2017.godine do 11,00sati, na Protokolu općine Čitluk zaprimljene četiri ponude od gore navedenih ponuditelja, o čemu je sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda. Kod javnog otvaranja ponuda bili su prisutni predstavnici ponuditelja: Putovi d.o.o Grude, KTM Brina d.o.o. Posušje i JV Hering - Eccon Inžinjering , koji su uredno dostavili ovlaštenja o zastupanju. Preslika zapisnika je uručena prisutnim predstavnicima ponuditelja.

 Povjerenstvo za provedbu i ocjenu ponuda, dostavilo je Općinskom načelniku Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda, broj: 02-16-764-14/17, od 06.07.2017. godine s analizom dostavljenih ponuda i preporukom za poništenje natječaja broj: 02-16-764-15/17 od 07. 07.2017.godine.

 U Zapisniku Povjerenstvo je konstatiralo slijedeće:

1. Ukupan broj pristiglih ponuda : 4(četiri) ponude

2. Pristigle ponude su blagovremene;

3 Nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

4.Da ponude ponuditelja nisu prihvatljive iz slijedećih razloga:

4.Ponuditelj: KTM BRINA d.o.o. Posušje blagovremeno je dostavio ponudu. Evaluacijom ponude, uočena je računska greška u predmjeru radova. Ugovorno tijelo je uputilo zahtjev za prihvaćanje ispravke računske greške, a isti je prihvatio ispravku greške, tako da ispravljena i točna cijena ponude iznosi 756.167,31,91KM bez PDV-a i bez popusta. Ponuditelj je dao popust od 5% ne kroz cijenu ponude,niti kroz odvojenu kovertu nego u koverti sa natpisom "popust" koja je bila zapakirana zajedno sa ponudom u velikoj koverti. Cijena ponude sa popustom od 5% bez PDV-a iznosi:718.643,94KM.Popust nije prihvaćen iz razloga što isti nije u skladu sa Naputkom za pripremu modela TD i ponuda("Službeni glasnik BiH"br: 90/14 i 20/15), u obrascu za cijenu ponude dana je mogućnost posebnog iskazivanja popusta. Kako, temeljem članka 14. istog Naputka, ponuditelj nije iskazao popust u obrascu za ponudu, smatra se da isti nije ni ponuđen.

Isto tako, nije naknadno izraženi popust dostavio na način propisan člankom13. i 15.Naputka. Naputak 13. navodi da ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena ili dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda sa obveznom naznakom da se radi o izmjeni. Naputak 15. propisuje da,ako je dostavljena izmjena ili dopuna ponude, ona ne upisuje u zapisnik o prijemu ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

U ovom slučaju, dakle ne radi se o izmjeni/dopuni ponude pošto je dostavljena koverta s popustom, dostavljena u velikoj zajedničkoj koverti, tako da se smatra da popust nije ni ponuđen. Bez obzira što izraženi popust odgovara ugovornom tijelu, isti se ne može prihvatiti iz razloga jednakog tretmana svih ponuditelja i primjene navedenih zakonskih odredbi. Kako ponuda ponuditelja bez popusta znatno prelazi okvire osiguranih sredstava za predmetnu nabavu ista nije prihvatljiva za ugovorno tijelo.

 

 5.Ponuditelj: Konzorcij JV"Hering"d.d. Široki Brijeg-" Eccon Inžinjering" blagovremeno je dostavio ponudu. Evaluacijom ponude, uočena je veliko odstupanje pojedinih jediničnih cijena od cijena ostalih ponuđača po istim stavkama (4.1. i 4.2. asfalterski radovi). Ugovorno tijelo je uputilo zahtjev za pojašnjenje neprirodno niske cijene,dopisom broj:02-16-764/12-17 od 16.06.2017.godine na koji je u zakonskom roku odgovoreno uz obrazloženje,tj. dostavu analiza cijena za stavke 4.1. i 4.2., dopis Heringa broj:1874/12 od 22.06.2017.godine. Pojašnjenje neprirodno niske cijene od JV Hering, kao najpovoljnijeg ponuditelja u ime konzorcija, nije prihvaćeno. Naime, u Predmjeru radova, u dijelu KANALIZACIJSKI VOD K6, točka 4. ASFALTERSKI RADOVI,stavke 4.1. i 4.2.(str.29.),kao i u dijelu KANALIZACIJSKOM VODU K1, točka 4.ASFALTERSKI RADOVI,stavke 4.1. i 4.2. (str.43.), jedinične cijene znatno odstupaju od jediničnih cijena ostalih ponuditelja, po istim stavkama. Usporedbom cijene ukupne stavke ASFALTERSKI RADOVI u ukupnoj Rekapitulaciji sa ostalim ponudama,vidljivo je da je ukupna cijena asfalterskih radova ovog ponuditelja niža od 10-12 puta od ostalih ponuditelja(ukupan iznos asfalterskih radova Konzorcija: Hering-Eccon inžinjering je 28.644,00KM, a ukupni iznosi ostalih ponuditelja su:351.714,00KM, 330.792,00KM, 277.200,00KM). U pojašnjenju ponuditelj navodi da njegova jedinična cijena od 1,90KM/m2 za stavku 4.1.,odnosno jedinična cijena od 1,20Km/m2 za stavku 4.2.asfaltnog zastora koju je naveo u ponudi,u stvarnosti(po dostavljenoj analizi) za stavku 4.1. iznosi 18,721 KM/m2,odnosno za stavku 4.2. iznosi 20,525 KM/m/2,ali je ta cijena (od 1,90 i 1,20KM/m2),dobivena uz popust,kako je navedeno u analizi cijena tj. kalkulirana na temelju naplate potraživanja na ranije završenom projektu koji bi naplatili kroz ovaj projekt.

Uz ovakvo obrazloženje popusta u dostavljenoj analizi cijena za stavke 4.1. i 4.2. nisu dostavljeni bilo kakvi dokazi vezani za potraživanja i način naplate potraživanja,tako da nije prihvatljivo obrazloženje iz kojeg bi se vidjelo da će te stavke biti izvršene po jediničnim cijenama iz ponude. Kako je stavka 4.asfalterski radovi enormno niska i ista najviše utječe na ukupnu cijenu ponude, izvršena je analiza ukupne cijene ponude, po cijenama stavki 4.1.i 4.2. dostavljenih u analizi cijena, bez razmatranog popusta, pa je zaključeno da bi ponuda konzorcija JV Hering-Eccon inžinjering sa takvim cijenama došla do iznosa od 1.011.732,66KM bez PDV-a,tj.bila bi najskuplja.

Također,daljnjom analizom ostalih stavki utvrđeno je da su cijene pojedinih stavki istog ponuditelja u usporedbi sa ostalim, mnogo veće, i to:

-VOD K6 stavka 6.0.Kanalizacijski i monterski radovi,ukupna cijena kod ovog ponuditelja iznosi 209.274 KM, a kod ostalih:124.367 KM,119.595KM i 144.576KM,zbog jediničnih cijena unutar stavke 6.2.koje su cca 2x veće od jediničnih cijena ostalih ponuditelja, te jedinične cijene stavke 6.3. koja je 2 ili3 puta veća od jedinične cijene ostalih ponuditelja.

-VOD K1 stavka 6.0. isti radovi, ukupna cijena kod ovog ponuditelja iznosi 134.159 KM,a kod ostalih : 50.515 KM, 62.950KM, 66.500 KM,zbog jediničnih cijena unutar stavke 6.2.koje su cca 4 x veće od jediničnih cijena ostalih ponuditelja,te stavke 6.3. čija je jedinična cijena 2 do 3 x veća od jedinične cijene ostalih ponuditelja.

Smatramo da ovaj ponuditelj, umjesto enormno niskih cijena navedenih navedenih stavki 4.1. i 4.2., iz VOD K6 i VOD K1,odnosno visokih jediničnih cijena po stavkama 6.2. iz VOD K6 i VOD K1,trebao staviti uobičajene cijene sa tržišta i iskazati nižu cijenu kroz popust na ukupnu cijenu ponude i tako uvjeriti ugovorno tijelo u ozbiljnost svoje ponude. Ovako dobivena ponuda se u konačnici približno izjednačuje sa procijenjenom vrijednosti radova.

Prihvaćanjem ovakve ponude, ugovorno tijelo se stavlja u rizičnu poziciju u slučaju otkazivanja izvršenja ugovora u dijelu asfalterski radovi, koji i jesu posljednji u izvršenju ovog ugovora.

Temeljem izvršene analize nepokrivenosti u slučaju aktiviranja bankovne garancije ponuditelja Konzorcij Hering-Ecco inžinjering u iznosu od 67.774,36 KM i izvedenim radovima u iznosu od 28.644,00KM(ukupna vrijednost stavki 4.1. i 4.2. iz ponude Heringa),samo u odnosu na iznos stavki 4.1.i4.2. iz slijedeće neprihvatljive ponude (KTM Brina) tj.u odnosu na iznosu od 277.200KM,ugovorno tijelo je nepokriveno u iznosu od 180.781,64KM,a u odnosu prema ostalim ponuditeljima po istim stavkama i više. Kako ugovorno tijelo nema zakonskih mogućnosti osiguranja ugovorenog posla u cijelosti,dodatnom garancijom banke,odnosno aneksom ugovora,a imajući u vidu sve naprijedžodbacuje se ova ponuda kao i pojašnjenje neprirodno niske cijene koje je naprijed navedeno.

 

6. Ponuditelj: PUTOVI d.o.o.Grude blagovremeno je dostavio ponudu.

Nakon sprovedene individualne evaluacije Povjerenstvo je utvrdilo da je navedeni ponuditelj dostavio svu potrebnu dokumentaciju, traženu tenderskom dokumentacijom, te ponuda može biti predmet vrednovanja u skladu sa utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji. Nakon računske kontrole ukupan iznos ponude ovog ponuditelja ostaje 871.831,26 KM bez PDV-a. Ponuda ovog ponuditelja je znatno viša od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu.

 

7. Ponuditelj:LIVNOPUTOVI d.o.o.Livno blagovremeno je dostavio ponudu.

Nakon sprovedene individualne evaluacije Povjerenstvo je utvrdilo da navedeni ponuditelj dostavio svu potrebnu dokumentaciju,traženu tenderskom dokumentacijom,te ponuda može biti predmet vrednovanja u skladu sa utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji. Nakon računske kontrole ukupan iznos ponude ovog ponuditelja ostaje 967.163,14KM bez PDV-a. Ponuda ovog ponuditelja je znatno viša od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu.  Nadalje, u postupku ocjene provedenog postupka Načelnik općine Čitluk nije našao razloge,nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili temelj za neprihvaćanje preporuke povjerenstva za javne nabave.

 U postupku je utvrđeno da je Povjerenstvo za javne nabave u svemu pravilno postupilo te da je preporuka o poništenju postupka nabave dana u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

 Iz navedenih razloga, primjenom članka 69. stavak 2. točka d) i e), članka 70. stavak (1),(4) i (6) Zakona o javnim nabavama("Službeni glasnikBiH",br.39/14) i članka 8.stavak 2.točka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave ("Službeni glasnikBiH,broj103/14),odlučeno je kao u članku 1.ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Na ovu Odluku ponuditelj može izjaviti žalbu u roku od10 (deset) dana, od dana primitka ove Odluke.  Žalba se ulaže Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog tijela u pisanom obliku u četiri (4) primjerka.

 

N A Č E L N I K

OPĆINE ČITLUK

 Marin Radišić, dipl.oec

 

Odluka o poništenju postupka javne nabave - izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: