(poništenje postupka) Nabavka centralne klimatizacije

Datum objave: 28.12.2019. 10:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

48-1-1-23-4-53/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA UNIVERZITETA U
SARAJEVU
IDB/JIB 4200542470007
Kontakt osoba Fahreta Hrustemović
Adresa Bolnička 4a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-249
Faks (033) 443-395
Elektronska pošta javnenabavke@sf.unsa.ba
Internet adresa www.sf.unsa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Centralna klimatizacija

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Centralna klimatizacija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39717200-3 Naprave za klimatizaciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Stomatološki fakultet sa klinikama, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.12.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
48-1-1-23-4-53/19
PODIJELI: