(poništenje postupka) Nabavka materijala za remont

Datum objave: 25.12.2019. 13:41 / Izvor: Akta.ba, 29.11.2019.

UPRAVA

Broj: 03-03-01 -1294/19

Sarajevo, 29.11.2019. godine

 

Na osnovu člana 69. tačka 2. stav e. člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Pravilnika o postupku nabavke broj: PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, poništava se postupak javne nabavke jer su cijene pristiglih ponuda znatno veće od procjenjene vrijednosti predmetne nabavke, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 28/19/5, u postupku javne nabavke KZ 28/19 - Nabavka materijala za remont, direktor donosi:

 

ODLUKU

- o poništenju postupka javne nabavke - NABAVKA MATERIJALA ZA REMONT

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke KZ 28/19 - Nabavka materijala za remont u skladu sa članom 69. tačka 2. stav e. Zakona o javnim nabavkama, jer su cijene pristiglih ponuda znatno veće od procjenjene vrijednosti predmetne nabavke.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 3.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici: www.toplanesarajevo.ba, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama sa istovremenim upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01- 1214/19 od 08.11.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Obavještenje o nabavci broj: 160-7-1-228-3-166/19 poslato je na objavu dana 08.11.2019. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 08.11.2019. godine u 15:34 sati, te upućeni zahtjevi za dostavu ponuda na tri adrese, shodno članu 88. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01- 1215/19 od 08.11.2019. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 16 (šesnaest) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki BiH www.ein.gov.ba).

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, evidentirano je da je putem protokola u zatvorenoj koverti pristigla sljedeća ponuda:

1. „ SENIGOR " d.o.o. Sarajevo, broj protokola 5644/19 datum 28.11.2019. godine u 11:40 sati

Komisija za javnu nabavku je dana 29.11.2019. godine dostavila: preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj: 28/19/5 od 29.11.2019. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 28/19/4 od 29.11.2019. godine i zapisnikom o pregledu ponuda broj: 28/19/3 od 29.11.2019. godine, u postupku javne nabavke nabavka materijala za remont - KZ 28/19.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku konstatovala da je cijena pristigle ponude znatno veća od procijenjene vrijednosti predmetne nabavke, koja iznosi 20.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, te shodno članu 69. tačka 2. stav e. Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ poništava konkurentski postupak javne nabavke KZ 28/19 - Nabavka materijala za remont.

Prema Zakonu o javnim nabavkama i Pravilniku o postupku nabavke broj: PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: