(poništenje postupka) Nabavka medicinskog potrošnog materijala - reagensi i laboratorijski potrošni materijal (patologija, molekularna i imunohistohemijska dijagnostika)

Datum objave: 11.07.2017. 09:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

867-1-1-38-4-90/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
IDB/JIB 4209390440007
Kontakt osoba Sead Selić
Adresa Trnovac bb
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 303-300
Faks (035) 250-474
Elektronska pošta info@ukctuzla.ba
Internet adresa www.ukctuzla.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

51

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

51

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1299348,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka medicinskog potrošnog materijala - reagensi i laboratorijski potrošni materijal (patologija, molekularna i
imunohemijska dijagnostika)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

51


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi, solucije i potrošni materijal za imunohemijske analize elektrokemiluminusencija (ECL) metodom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

790121,50

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU UKC TUZLA

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Na tendersku dokumentaciju za Lot 51 zainteresovani ponuđač "Dia-prom" d.o.o. Posušje je izjavio žalbu koju je ugovorni
organ usvojio kao osnovanu i poništio postupak nabavke za LOT 51.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

15.5.2017.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
867-1-1-38-4-90/17
PODIJELI: