(poništenje postupka) Nabavka teretnih kola

Datum objave: 20.07.2017. 12:57 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

Sarajevo, 1 8-07 2017

Broj: 02-22435/17

 

Na osnovu članova 69. stav (2) d), 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SI.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016.godine i člana 7. stav (1) tačka 1 i 2. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: U-01-25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, Odluke broj: U-01-33994/15-15/9 od 17.11.2015. godine, Odluke broj: U-01-6884/16-2,/7 od 09.03.2016. godine, Odluke broj: U-01-24254/16-32./15 od 09.08.2016. godine i Odluke broj: U-01-16872/17-93./1. od 30.05.2017. godine donosim,

 

ODLUKU

o poništenju otvorenog postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke teretnih kola za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj po Tenderu broj: ZD R-IO-02-5-211/17.

 

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove odluke, istu dostavi ponuđaču i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove Odluke.

 

Obrazloženje:

Predmetni otvoreni postupak javne nabavke, objavljen na portalu javnih nabavki pod brojem obavještenja: 967-1-1-552-3-59/17 i u ,,S1. glasniku BiH" broj: 38/17, se poništava iz razloga što jedina primljena ponuda ponuđača Konzorcij: TŽV Gredelj d.o.o. Sarajevo i Ganges d.o.o. Doboj nije prihvatljiva za ovaj ugovorni organ iz sljedećih razloga:

Konzorcij: TŽV Gredelj d.o.o. Sarajevo i Ganges d.o.o. Doboj nije dostavio u ponudi garanciju za ozbiljnost ponude, već mjenicu na strani 15. Ponude, te se njegova ponuda odbacuje kao neprihvatljiva u skladu sa tačkama 5.19-5.22 tenderske dokumentacije.

Navedeni ponuđač nije ispunio ni kvalifikacioni uslov u vezi člana 49. Zakona o javnim nabavkama BiH. Kvalifikacioni uslov je glasio: "Ponuđač mora imati uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog Ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na predloženi ugovor (isporuka teretnih kola-vagona) u prethodne 3 (tri) godine računajući od datuma objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki, pri čemu ukupna vrijednost uspješno izvršenih ugovora u traženom vremenskom periodu iznosi minimalno 1.000.000,00 KM".

Dostavljenom listom izvršenih ugovora na str. 34-35 ponude ponuđač nije dokazao da ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora u prethodne tri godine u iznosu od minimalno 1.000.000,00 KM.

Ni jedan od navedenih ugovora u dostavljenoj referenc listi na str. 34-35 ponude ne zadovoljava uslove definisane kvalifikacionim uslovom u vezi člana 49. Zakona o javnim nabavkama BiH. Navedeni ugovori u ponudi se u većini slučajeva ne odnose na navedeni period (u prethodne tri godine računajući od datuma objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki), ili se ne odnose na traženi karakter i kompleksnost (isporuka teretnih kola-vagona). Obzirom na izneseno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: