(poništenje postupka) Nabavka usluga oglašavanja, obavještavanja i objave čestitki za državne i vjerske praznike za područje Grada Cazina

Datum objave: 25.07.2017. 09:46 / Izvor: Akta.ba, 19.07.2017.

Bihać, 19.07.2017. godine

Broj: 03-2-63-28341/2017

 

Na osnovu članova 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka a) i 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine, članova 72. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka a) i 73. stav (6) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1. od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine i člana 4. stav (5) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-33994/15-15/9. od 17.11.2015. godine, U-01 -6884/16-2./1. od 09.03.2016. godine, U-01-24254/16-32./15. od 09.08.2016. godine i U-01-16872/17-93./I. od 30.05.2017. godine, donosim

 

ODLUKU

o poništenju postupka dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama

 

Član 1.

PONIŠTAVA se postupak dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama po Pozivu za dostavu ponuda, broj: EDBI-02/2017 Lot 6 - Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike za područje Općine Cazin, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Bihać, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Obrazloženje:

Postupak dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama po Pozivu za dostavu ponuda, broj: EDBI-02/2017 Lot 6 - Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike za područje Općine Cazin, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Bihać je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama, broj: 03-2-63-25506/2016 od 28.06.2017. godine.

Poziv za dostavu ponude je objavljen na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.epbih.ba).

Poziv za dostavu ponude dostavljen je sljedećem privrednom subjektu: 1. JP Radio-televizija d.o.o. Cazin

Rok za prijem ponuda je bio 14.07.2017. godine do 13:00 sati.

U krajnjem roku za dostavu ponuda, nije dostavljena nijedna ponuda.

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom o pokretanju postupka dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama, broj: 03-2-63-25506/2016 od 28.06.2017. godine je predložila da se postupak dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama po Pozivu za dostavu ponuda, broj: EDBI-02/2017 Lot 6 - Oglašavanje, obavještavanje i objava čestitki za državne i vjerske praznike za područje Općine Cazin, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Bihać, okonča poništenjem postupka, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, a sve u skladu s članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: