(poništenje postupka) Nabavka usluga osiguranja službenih vozila u vlasništvu Općine Ilijaš u 2021. godini

Datum objave: 05.03.2021. 10:14 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2021.

Broj: 04/4-11-249/21

Datum: 02.03.2021.godine

Na osnovu člana 69. stav (3), a u vezi sa članom 100. stav (3), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 57. Statuta općine llijaš, prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo), br.20/09 i 46/18), u postupku javne nabavke usluga: Usluge osiguranja službenih vozila u vlasništvu Općine llijaš u 2021.godini, Općinski načelnik je donio:

 

ODLUKU

o poništenju postupka nabavke

 

Član 1.

Poništava se konkurentski postupak javne nabavke usluga: Usluge osiguranja službenih vozila u vlasništvu Općine llijaš u 2021.godini, evidencioni broj nabavke 04/4-11-249/21, Obavještenjem o nabavci broj: 976-7-2- 12-3-18/21 od 08.02.2021.god. u skladu sa članom 69. stav (3) tačka, a u vezi sa članom 100. stav (3) ZJN-a.

 

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici općine, www.ilijas.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 04/4-11-249/21 od 05.02.2021.godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda bez predviđenog korištenja "e-aukcije". Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je: 6.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 976-7-2-12-3-18/21, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 08.02.2021.god. zajedno sa tenderskom dokumentacijom. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 04/4-11- 249/21 od 05.02.2021.god.

Dana 18.02.2021.godine Ugovorni organ je zaprimio žalbu na tendersku dokumentaciju od strane jednog od potencionalnih ponuđača.

Tendersku dokumentaciju, žalitelj je preuzeo kroz sistem “E-nabavke” dana 16.02.2021.godine, na koju je imao pravo žalbe u roku od 10 dana od dana preuzimanja iste.

Žalitelj je izjavio žalbu bez broja od 16.02.2021.godine, koju je Ugovorni organ zaprimio putem pošte dana 18.02.2021 .godine.

Žalba je blagovremena, dopuštena i izjavljena od strane ovlaštenog lica.

Postupajući po žalbi, Ugovorni organ je razmotrio sve navode iz žalbe, izvršio uvid u kompletnu Tendersku dokumentaciju, te izvršio analizu svakog dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, a u odnosu na navode u žalbi i propisani zakonski postupak, te je utvrdio da je žalba osnovana i donio Rješenje broj 04/4- 11-249/21 od 22.02.2021.godine kojim usvaja žalbu iz sljedećih razloga:

Žalitelj u žalbi navodi:

“U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ nije predvidio provođenje e-aukcije. U tački 2.12. Tenderske dokumentacije izričito je propisano da nije predvišeno provođenje e-aukcije. Član 10. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (“Službeni glasnik BiH” broj 66/16) propisano je da su ugovorni organi od 01.01.2020.godine dužni za sve postupke javnih nabavki kod kojih se koristi kao kriterijum najniža cijena predvidjeti korištenje e-aukcije. S obzirom da ste u tenderskoj dokumentaciji, kao kriterijum za dodjelu ugovora predvidjeli najnižu cijenu, jasno je da se za predmetnu javnu nabavku moralo predvidjeti i korištenje e-aukcije          

Imajući u vidu navedeno predlažemo da razmotrite i uvažite žalbu i poništite Tendersku dokumentaciju za nabavku usluga “Usluge osiguranja službenih vozila u vlasništvu Općine llijaš u 2020.godini”, Obavještenje o nabavci broj: 976-7-2-12-3-18/21 od 08.02.2021.godine, te da u ponovnom postupku predvidite korištenje e-aukcije”

Izjašnjenje na žalbeni navod:

Predmet javne nabavke su usluge osiguranja službenih vozila, a kriterij za dodjelu Ugovora ja najniža cijena te Žalilac osnovano navodi da se moralo predvidjeti korištenje e-aukcije.

Naime, član 2. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (“Službeni glasnik BiH” broj 66/16) defmiše u kojim predmetima nabavke Ugovorni organ nije obavezan koristiti e-aukciju u slučaju primjene kriterija najniže cijene. U navedenom članu Pravilnika stoji:

“E-aukcija nije moguća ukoliko su predmet nabavke ugovori o uslugama i ugovori o radovima čiji je predmet intelektualni rad, kao što je projektovanje radova, jer se takve ponude ne mogu rangirati primjenom metoda automatskog elektronskog ocjenjivanja.”

Jasno je da se u predmetnom postupku javne nabavke ne može isključiti korištenje e-aukcije pozivajući se na taj član Pravilnika jer je predviđeni kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena.

Na dalje, ono što je neophodno istaći jeste da se Ugovorni organ opredijelio za nekorištenje e-aukcije iz razloga jer je u Obrascu za cijenu ponude u dijelu napomena pod tačkom 6. jasno naveo obavezu poštivanja premijskog sustava Х-АО. Dakle, jasno je da ponuđači na e-aukciji i ne mogu imati mogućnost umanjenja cijena obaveznog autoosiguranja. Ponuđači imaju mogućnost umanjenja cijene samo na stavci 2.1. PUNO KASKO OSIGURANJE jer tu ne postoji obaveza poštivanja premijskog sustava Х-АО.

U slučaju da je ipak predvidio korištenje e-aukcije Ugovorni organ bi bio u obavezi poštivanja člana 8. stav (3) Pravilnika u kojem stoji:

"Kada se ukupna cijena odnosi na tehničku specifikaciju koja se sastoji od više pozicija tada se svaka od pozicija umanjuje za isti procenat koliko iznosi konačno procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon e-aukcije, te se na tako umanjene cijene nudi zaključenje ugovora najpovoljnijem ponuđaču u skladu sa članom 72. Zakona".

Dakle, jasno je da u takvom slučaju Ugovorni organ ne bi mogao propisno umanjiti cijene svih stavki i tako bi prekršio navedni član Pravilnika.

S obzirom na sve gore navedno, Ugovorni organ usvaja žalbu Žalioca te poništava predmetni postupak nabavke u skladu sa žalbenim zahtjevom Žalioca, a s obzirom na činjenicu da se izmjena tenderske dokumentacije u navedom dijelu ne bi mogla izvršiti jer sistem e-nabavke ne dozvoljava izmjenu u dijelu informacija o korištenju e-aukcije, te izmjenama ne bi bilo moguće zakazati e-aukciju u navedenom postupku nabavke. U ponovljenom postupku Ugovorni organ će sačiniti tendersku dokumentaciju na način da će biti ispoštovani svi materijalni propisi, a obraćajući pažnju na specifičnost predmeta nabavke.

Gore navedeno Rješenje o usvajanju žalbe broj 04/4-11-249/21 od 22.02.2021.godine dostavljeno je putem e-maila žaliocu dana 22.02.2021.godine i postalo je pravosnažno dana 27.02.2021.godine te je u skladu s njim ova Odluka i donesena.

Na osnovu navedenog Ugovorni organ je utvrdio da je žalba u cijelosti osnovana te je na osnovu člana 69. stav (3), a u vezi sa članom 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi a putem Ugovornog/Prvostepenog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: