(poništenje postupka) Nabavka usluga prijevoza materijala i opreme

Datum objave: 18.07.2017. 13:07 / Izvor: Akta.ba, 13.07.2017.

Bihać, 13.07.2017. godine

Broj: 03-2-63-27503/2017

 

Na osnovu članova 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka a) i 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine, članova 72. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka a) i 73. stav (6) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1. od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine i člana 4. stav (5) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-33994/15-15/9. od 17.11.2015. godine, U-01-6884/16-2./7. od 09.03.2016. godine, U-01-24254/16-32./15. od 09.08.2016. godine i U-01 -16872/17-93./1. od 30.05.2017. godine, donosim

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

PONIŠTAVA se ponovljeni postupak javne nabavke usluga, po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: KZ 015-EDB/17 - Usluga prijevoza materijala i opreme, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Obrazloženje:

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj: KZ 015-EDB/17 - Usluga prijevoza materijala i opreme je pokrenut Odlukom o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke usluga, broj: 03-2-63-25256/2017 od 27.06.2017. godine. Tenderska dokumentacija i Obavještenje o nabavci u postupku javne nabavke su objavljeni na portalu javnih nabavki dana 28.06.2017. godine pod brojem 1421-7-2-98-3-62/17. Tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke "e-nabavka" je preuzelo 6 (šest) privrednih subjekata (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije na dan 12.07.2017. godine).

Rok za prijem ponuda je bio 12.07.2017. godine do 13:00 sati. U krajnjem roku za dostavu ponuda, nije dostavljena nijedna ponuda.

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke usluga, broj: 03-2-63-25256/2017 od 27.06.2017. godine je predlažila da se ponovljeni postupak javne nabavke usluga, po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: KZ 015-EDB/17 - Usluga prijevoza materijala i opreme, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, okonča poništenjem postupka,

jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, a sve u skladu s članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: