(poništenje postupka) Nabavka usluga sanaciji divljih deponija otpada u MZ Željezno Polje, općina Žepče

Datum objave: 05.03.2021. 14:04 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2021.

Temeljem članka 69. stav l.b i članka 100. stav 3. Zakona o javnim nabavama BiH ( "Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 ) ovlaštena osoba ugovornog tijela direktor JP "Komunalno" d.o.o. Žepče na preporuku Povjerenstva za javne nabave, ID broj: 4218213900005, ul. Željeznička br. 3, Žepče, donosi sljedeću:

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Ovom odlukom poništava se u cijelosti postupak javne nabave: „Sanacija divljih deponija otpada u MZ Željezno Polje, općina Žepče" putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda (broj obavijesti: 492-7-2-4-3-1/21 od 24.02.2021. godine) objavljenog na portalu e-nabavke.

 

I.            

Poništava se postupak javne nabave zbog dostavljene žalbe ponuditelja na tendersku dokumentaciju i utvrđenog propusta prilikom kreiranja postupka na Portalu javnih nabavki.

 

II.          

Odluka će se objaviti na internet stranici JP KOMUNALNO d.o.o. Žepče u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Obavijest o poništenju postupka će biti dostupna potencijalnim ponuđačima na Portalu javnih nabavki.

 

III.         

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ugovorni organ je pokrenuo postupak javne nabave: „Sanacija divljih deponija otpada u MZ Željezno Polje, općina Žepče" odlukom broj 326/21 od 24.02.2021. godine i objavom obavijesti o nabavci na portalu e-nabavke, broj obavijesti: 492-7-2-4-3-1/21 dana 24.02.2021.godine.

Ugovorni organ je zaprimio žalbu od strane potencijalnog ponuđača dana 26.02.2021. godine, koja je zavedena pod protokolom broj: 363/21. Isti je preuzeo tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki. Nakon zaprimanja navedene žalbe i sam Ugovorni organ je uvidio grešku jer nije predvidio provođenje e-aukcije. S obzirom da na Portalu javnih nabava nije dozvoljeno naknadno dodavanje opcije e-aukcija, Ugovorni organ je dužan poništiti navedeni postupak javne nabavke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuditelj ima pravo da podnese pismenu žalbu u najmanje tri (3) primjerka ugovornom tijelu u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke izravno, elektroničkim putem ili preporučeno putem pošte.

 

Broj: 388/21

Žepče, 02.03.2021. godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: