(poništenje postupka) Nabavka utovarivača zapremine kašike min. 2,0 m3

Datum objave: 24.07.2017. 15:16 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2017.

Na osnovu članova 69. stav (2) e), 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SI.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016.godine i člana 7. stav (1) tačka 1 i 2. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: U-01 -25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, Odluke broj: U-01-33994/15-15/9 od 17.11.2015. godine, Odluke broj: U-01 -6884/16-2JI od 09.03.2016. godine, Odluke broj: U-01-24254/16-32./15 od 09.08.2016. godine i Odluke broj: U-01-16872/17-93./1. od 30.05.2017. godine donosim,

 

ODLUKU

o poništenju otvorenog postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke utovarivača zapremina kašike min 2,0 m3 za potrebe Zavisnog društva Rudnici "Kreka"d.o.o. Tuzla po Tenderu broj: ZDR IO 02-5-12/1/17.

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove odluke, istu dostavi ponuđaču i time ga obavijesti o ishodu predmetnog postupka nabavke.

Obrazloženje:

Predmetni otvoreni postupak javne nabavke, objavljen na portalu javnih nabavki pod brojem obavještenja: 663-1-1-310-3-74/ i u „SI. glasniku BiH", broj: 13/17 od 24.02.2017. godine, se poništava iz razloga što je cijena jedine prihvatljive ponude ponuđača TEI MC d.o.o. Banja Luka u iznosu od 500.000,00 KM (bez PDV-a) znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku a koja iznose 400.000,00 KM.

Obzirom na izneseno, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: