(poništenje poziv) Nabavka usluga izrade idejnog projekta uređenja Športsko – rekreacijskog centra Zgona u Livnu

Datum objave: 18.07.2017. 12:38 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LIVNO

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-364/17

Datum: 4.7.2017. god.

 

Na osnovu članka 69. stavak (3) Zakona o javnoj nabavi BiH 39/14 a prema preporuci povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-364/17 od 4.7.2017.godine, u postupku javne nabave - Pružanje usluga izrade idejnog projekta uređenja Športsko-rekreacijskog centra „Zgona" u Livnu, Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabave

 

1. Poništava se postupak javne nabave - Pružanje usluga izrade idejnog projekta uređenja Športsko-rekreacijskog centra „Zgona" u Livnu.

2. Postupak se poništava sukladno članku 69. Stavak 3) točka Zakona o javnoj nabavi.

3. Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Livno www.livno.ba istovremeno će se dostaviti svim učesnicima postupka javne nabave.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 02-05-364/17 od 4.4.2017. godine. Javna nabava je sprovedena natječajem za izradu idejnog rješenja. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.990,00 KM. Obavijest o nabavi broj: 356-6-2-15-3-14/17 poslana je na objavljivanje dana 31.5.2017. godine, i objavljena je na Portalu javnih nabava istog dana.

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Odlukom broj: 02-05-364/17 od 4.4.2017. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je dana 4.7.2017. godine Izvješće o radu broj: 02-05-364/17 od 4.7.2017. godine sa Preporukom o poništenju postupka javne nabave broj: 02-05-364/17 , u postupku javne nabave natječaj za izradu idejnog projekta uređenja Športsko- rekreacijskog centra „Zgona" u Livnu.

U postupku po Izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje koverti kvalificiranih ponuditelja, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojima je utvrđeno sljedeće:

Ukupan broj blagovremeno pristiglih radova je 4 te da je omotnica ponuditelja, broj 2. adresirana sa punim nazivom i adresom „DVOKUT pro" d.o.o. ; Avde Hume 11.; 71000 Sarajevo, te je ista vraćena na adresu pošiljatelja bez otvaranja jer nije dostavljena u skladu sa Natječajnom dokumentacijom.

Ova pristigla ponuda nije prihvatljiva iz sljedećih razloga: Jer je ista adresirana sa punim nazivom i adresom.

Na osnovu proslijeđenog Zapisnika o otvaranju koverti 02-05-364/17 od 16.6.2017. godine, pristigla je Žalba ponuditelja „Dvokut pro" d.o.o., Avde Hume 11, 71000 Sarajevo, koja je usvojena Rješenjem Općinskog načelnika 02-05-364/17 od 23.6.2017. godine.

Ovim Rješenjem usvojena je Žalba ponuditelja te je predmet vraćen Povjerenstvu za javnu nabavu na ponovni postupak.

Povjerenstvo je utvrdilo da zbog poznatog identiteta ponuditelja „Dvokut pro" d.o.o. iz Sarajeva a greškom ugovornog tijela (odnosno djelatnika na prijemnom uredu protokola) navedeni natječaj za izradu idejnog rješenja u postupku Natječaja za izradu idejnog projekta uređenja Športsko - rekreacijskog centra „Zgona" u Livnu se mora poništiti, te neotvorene radove vratiti i obnoviti cijeli postupak nabave.

Nadalje, u postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnova za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za nabavu.

U postupku je utvrđeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je preporuka o poništenju postupka nabave dana u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, pod zakonskim i internim aktima i natječajnom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (3) Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), članka 8. stavak (2) točka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Povjerenstva za nabave (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), odlučeno je kao u točci 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke kandidat/ponuditelj ima pravo podnijeti pismeni prigovor u roku od 5 (pet) dana po prijemu iste.

Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, a može se izjaviti na Zapisnik kod ovog organa. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Luka Čelan, dipl.iur

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: