(poništenje poziva) Izvođenje radova na otklanjanju efekata aquaplaninga na mostu M6 dionice Podlugovi – Sarajevo sjever

Datum objave: 03.01.2020. 09:52 / Izvor: Akta.ba, 27.12.2019.

JP Autoceste FBiH

Broj: 01-01.3-3940-11/19 AK Datum: 27.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-3940-10/19 AK od 19.12.2019. godine, direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

I

Postupak za nabavku radova: „Otklanjanje efekata aquaplaninga na mostu M6 dionice Podlugovi -Sarajevo sjever", broj: 01-01.3-3940/19 AK, za koje je objavljeno Obavještenje o nabavci, broj: 266-7-3-289-3-198/19 na Portalu javnih nabavki dana 14.11.2019. godine, poništava se u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

II

 

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.ipautoceste.ba.

 

Obrazlože nj e

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa čl. 18. stav (1) i 88. Zakona pokrenulo konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj 01-01.3-3940/19 AK za nabavku radova: „Otklanjanje efekata aquapianinga na mostu M6 dionice Podlugovi - Sarajevo sjever". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci, broj: 266-7-3-289-3-198/19 dana 14.11.2019. godine. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena".

 

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponuda dana 02.12.2019. godine u 10:30 sati u prostorijama Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, Operativni ured u Sarajevu, Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala da do utvrđenog krajnjeg roka za prijem ponuda nijedna ponuda nije zaprimljena.

 

Shodno članu 65. Zakona, komisija je sačinila i dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke, u kojem je dat prijedlog da se postupak poništi iz razloga što nije zaprimljena nijedna ponuda do utvrđenog krajnjeg roku za prijem ponuda.

 

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za nabavke, poništava se konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova: „Otklanjanje efekata aquaplaninga na mostu M6 dionice Podlugovi -Sarajevo sjever" u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Na osnovu naprijed navedenog, ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

 

 

 Adnan Terzić

Direktor

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: