(poništenje poziva) Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 68 stambenih jedinica u opštinama Bos. Petrovac, Sanski Most, Kladanj i Foča FBiH - Ustikolina - lot 3

Datum objave: 24.07.2017. 10:28 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2017.

Broj: 18.04-360-103/17; 08/17-RPP-SAF - LOT 3

Banja Luka, 19.07. 2017

 

Na osnovu člana 82, stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 i 24/12), člana 69. stav 2. tačka a), člana 70. stav 1„4. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), a na prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke datog u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 18.04-SI/17; 08/17-RPP-SAF - LOT 3 od 13.7,2017. godine, ministar Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske donosi

 

R J E Š E Nj E

o poništenju postupka javne nabavke

 

1. Poništava se dio postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji i izgradnji 68 stambenih jedinica u opštinama Bosanski Petrovac, Sanski Most, Kladanj i Foča/Ustikolina 08/17-RPP-SAF (podijeljen u 4 LOT-a: LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 4), i to za LOT 3 - Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji IZ stambenih jedinica u opštini Kladanj.

 

2. Ovo rješenje objaviće se na web stranici Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske www.vi3dars.net., istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70 stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji 68 stambenih jedinica u opštinama Bosanski Petrovac, Sanski Most, Kladanj i Foča/Ustikolina - 08/17-RPP-SAF (podijeljen u 4 LOT-a: LOT 1, LOT 2, L0T3 i LOT 4), pokrenut je rješenjem upravnog organa O pokretanju postupka javne nabavke broj: 18.04-360-103/17 od 08.06.2017, godine, putem otvorenog postupka za dostavljanje ponuda, a obavještenje o nabavci je objavljeno na Portalu javnih nabavki (obavještenje o broj: 1388-1-3-22-3-21/17 od 8.6,2017. godine) i u Službenom glasniku BiH broj 43/17 od 16.6.2017. godine, a sve shodno Tenderskoj dokumentaciji pripremljenoj od strane Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, kao ugovornog organa.

Za provođenje postupka navedene javne nabavke imenovana je Komisija, rješenjem ugovornog organa broj: 18.04-360-103/17 od 04.07.2017. godine. Rok za dostavljanje ponuda za sve LOT-ove bio je do 04.07.2017. godine do 10.00 časova, dok je javno otvaranje ponuda za LOT 3 izvršeno 04.07.2017. godine u 13.00 časova u prostorijama Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.

Komisija za provođenje predmetne javne nabavke je sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 18.04-sl/17; 08/17-RPP-SAF - LOT 3 od 13.07.2017. godine. Iz navedenog zapisnika utvrđeno je da je u roku za dostavu ponuda pristigla ponuda ponuđača: 1. Konzorcij "Astra plan" doo Brčko i "Prizma" doo Bijeljina, za LOT 3, te da je Komisija blagovremeno i pravilno otvorila ponude.

Nakon što je otvorila prispjelu ponudu, Komisija za provođenje postupka javne nabavke je pristupila provjeri kompletnosti i ispravnosti ponuda, te za LOT 3 utvrdila sljedeće:

Uvidom u ponudu i priloženu dokumentaciju, i provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije Komisija je konstatovala da pristigla ponuda ponuđača Konzorcij "Astra plan" doo Brčko i "Prizma" doo Bijeljina ne ispunjava uslove ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji, ista nije prihvatljiva i ne može biti predmet vrednovanja. Obrazloženje razloga isključenja:

Ponuda dostavljena od strane Konzorcija "Astra plan" doo Brčko i "Prizma" doo Bijeljina, zaprimljena pod rednim brojem 1 za LOT 3, ne može biti predmet vrednovanja i ista se odbacuje jer nije u skladu sa tačkom 8.3 tenderske dokumentacije (Način dostavljanja ponude). Dostavljanje ponude zahtijeva se Tenderskom dokumentacijom na način „Ponuda za svaki lot se dostavlja u posebnoj koverti. Ukoliko ponuda, za svaki lot, ne bude dostavljena u posebnoj koverti, biće odbačena". Podtačkom 8.3.2 jasno je specifikovano „na koverti ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa ugovornog organa, naziv i adresa ponuđača (u lijevom gornjem uglu koverte), evidencijski broj nabavke, naziv predmeta nabavke, naziv i broj lota za koji se konkuriše, naznaka „ne otvaraj"."

Međutim, ponuđač nije postupio kako je to jasno zahtijevano tenderskom dokumentacijom, jer je ponude za LOT 1, LOT 3 i LOT 4 dostavio na način da je koverte sa ponudama za tri LOT-a spakovao u jednu kovertu na kojoj nije naznačeno naziv i broj LOT-a za koji se konkuriše, što jasno ukazuje da je ponuđač propustio dostaviti ponudu u skladu sa formom traženom tenderskom dokumentacijom.

Dalje je podtačkom 8.3.2 definisano sljedeće „Ponuđač koji dostavlja ponude za više lotova, može dokumente kojima dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje i dokaze sposobnosti koji su zajednički za više lotova, dostaviti: a) posebno uz svaki lot ili b) original dokumenta uz ponudu koja je prva po redoslijedu lotova na koji se prijavljuje, a kopiju dokumenata uz slijedeći lot na koji se prijavljuje. Ostali traženi dokumenti i dokazi koji se podnose za pojedini lot moraju se dostaviti u ponudi za taj lot."

Ponuđač je originalnu dokumentaciju koja definiše LOT 3 (Obrazac za dostavljanje ponude -LOT 3 i Obrazac za cijenu ponude LOT 3) dostavio u koverti za LOT 1, te je zbog pogrešno složene dokumentacije prilikom otvaranja ponude za LOT 1, u 12.00 časova, Komisija za provođenje postupka javne nabavke imala uvid u obrazac za dostavljanje ponuda za LOT 3 i obrazac za cijenu ponude za LOT 3 u kojima je navedena cijena ponude za LOT 3 prije nego što je zakazano javno otvaranje ponuda za LOT 3 (u 13.00 časova)

Dalje je ponuđač pogrešno spakovao originalni primjerak garancije za ozbiljnost ponude koja se odnosi za LOT 3, te umjesto u kovertu-ponudu za LOT 3 dostavio u koverti-ponudi za LOT 1, što jasno ukazuje da je ponuđač, u okviru ponude za LOT 3, propustio da dostavi traženi dokument na način kako je to definisano Tenedrskom dokumentacijom.

Na osnovu navedenog, Komisija za provođenje postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji i izgradnji 12 stambenih jedinica u opštini Kladanj (LOT 3), dala je preporuku ugovornom organu da se, iz razloga što nijedna od primljenih ponuda u postupku predmetne javne nabavke nije prihvatljiva, donese rješenje o poništenju postupka javne nabavke za LOT 3 u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

Shodno naprijed navedenom ovaj organ smatra da su se stekli uslovi za poništenje postupka predmetne javne nabavke za LOT 3 - izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 12 stambenih jedinica u opštini Kladanj, shodno odredbama člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, pa je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

 

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ovog rješenja.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa, u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od tri.

 

MINISTAR

Davor Čordaš

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: