(poništenje poziva) Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica i nekategorisanih puteva (LOT 3)

Datum objave: 11.08.2015. 12:42 / Izvor: Akta.ba, 05.08.2015.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

OPĆINA BUŽIM

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-05-2124-13/15

Bužim, dana 05.08.2015.godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl. glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-05-2124-9/15 od 03.08.2015. godine, u postupku javne nabavke izvodenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulice Patriotske lige, LOT 3, Općinski načelnik općine Bužim, kao rukovodilac ugovornog organa je donio

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke izvodenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulice Patriotske lige, LOT 3, iz razloga što je cijena tehnički prihvatljive ponude veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku - član 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za prostorno uredenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici općine Bužim, www.opcinabuzim.ba istovremeno sa upućivanjem ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokrctanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2124/15 od 07.07.2015. godine.

Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 97.660,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1119-1-3-36-3-19/15 poslato je na objavljivanje dana 09.07.2015. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 09.07.2015. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u ,,S1. glasniku BiH", broj 57/15 od 20.07.2015. godine. 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 02-05-2124-1/2015 od 09.07.2015. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 03.08.2015. godine izvještaj o radu broj: 02-05-2124-9/15 od 03.08.2015. godine i preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj: 02-05-2124-9/15 od 03.08.2015. godine, u postupku javne nabavke izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulice Patriotske lige, LOT 3.

 

U postupku po Izvještaju o radu je utvrdeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu kvalifikovanosti ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrdeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;

- da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;

- da nma neblagovremeno zaprimljih ponuda;

- da ponuda ponudača d.o.o. "HODURNIK" Cazin nije tehnički prihvatljiva i kao takva nije bila predmet daljeg vrednovanja.

- da ponuda pondača d.o.o. "GRADNJA FINAL" Bužim nije prihvatljiva jer je prilikom financijske provjere jedine tehnički ispravne ponude konstatovano da ponuda ponuđača prelazi planirana sredstva po Odluci o raspodjeli sredstava u budžetu općine Bužim za 2015. godinu broj: 02-04-1638/15 za ovujavnu nabavku.

Nadalje, u postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik općine Bužim nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

 

U postupku je utvrdeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskim dokumentom.

Naime, u postupku predmetne nabavke nesumnjivo je utvrdeno da cijena tehnički prihvatljive ponude znatno je veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, čime su se stekli zakonski uslovi za poništavanje postupka javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: