(poništenje poziva) Izvođenje radova na sanaciji tri stana u vlasništvu Gradske uprave Doboj

Datum objave: 12.07.2017. 09:15 / Izvor: Akta.ba, 12.07.2017.

GRAD DOBOJ

Broj:02-404-1-252/17.

Datum: 03.07.2017.

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka e),Zakona o javnim nabavkama BiH ,(Službeni glasnik BiH broj 39/14), na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 31/17. od 30.6.2017. godine, u postupku javne nabavke — Izvođenje radova na sanaciji tri stana u vlasništvu Gradske uprave Doboj, gradonačelnik je donio

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavki

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke — Izvođenje radova na sanaciji tri stana u vlasništvu Gradske uprave Doboj, iz razloga što je cijena primljene ponude znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.doboj.gov.ba

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z lo ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02/404-1-225/17 od 12.6.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV -a iznosi 5.690,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 103-7-3-34-3-60/17. poslano je na objavljivanje dana 12.6.2017.

godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 12.6.2017. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 06/404-1-37/15 od 30.1.2015. godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 30.6.2017. godine preporuku o poništenju predmetne nabavke.

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke konstatovala da je cijena primljene ponude znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku. Procijenjena vrijednost predmetne nabavke iznosi 5.690,00 KM, bez PDV-a, a ponuda ponuđača „Prodamont"d.o.o. Doboj iznosi 7.621,01 KM bez PDV-a.

Nadalje, u postupku ocjene provedenog postupka, gradonačelnik nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke. U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Naime, u postupku predmetne nabavke nesumnjivo je utvrđeno da je cijena primljene prihvatljive ponude znatno veća od sredstava obezbijeđenih za predmetnu nabavku, čime su se stekli zakonski uslovi za poništavanje postupka javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi , putem ugovornog organa — Grad Doboj, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.Žalba se dostavlja u tri primjerka u pisanoj formi.

 

Gradonačelnik Obren Petrović s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: