(poništenje poziva) Nabavka čeličnih cijevi

Datum objave: 05.07.2017. 09:08 / Izvor: Akta.ba, 04.07.2017.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevikn a.d. Ugljevik

Broj: 19080/17

Dana. 29.06.2017.godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiHvv broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 12631/17 od 23.06.2017. godine, u postupku: „Nabavka čeličnih cijevi" - putem konkurentskog zahtjeva, interni broj: 40/17, Uprava preduzeća je donijela:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 12631/17 od 23.06.2017. godine, te se poništava postupak javne nabavke u predmetu: „Nabavka čeličnih cijevi" - putem konkurentskog zahtjeva, interni broj: 40/17, a na osnovu člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za pravne poslove i korporativno upravljanje i Služba komercijale Preduzeća.

 

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na WEB - stranici www.riteuglievik.com, a sve u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne odluke Uprave Preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke broj: 10037/17 od 23.05.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, sa zaključenjem okvirnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 40.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1276-7-1-405-3-248/17 poslato je na objavljivanje dana 07.06.2017. godine.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj: 12276/17 od 20.06.2017. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za poništenje postupka dodjele ugovora broj: 12631/17 od 23.06.2017. godine.

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno utvrdila da do isteka krajnjeg roka za prijem ponuda (do 20.06.2017. godine do ll00časova) na protokol Preduzeća nije zaprimljena nijedna ponuda, što je i konstatovano u Zapisniku o otvaranju ponuda broj: 12365/17 od 20.06.2017. godine.

U skladu sa članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, Komisija za javnu nabavku dala je Preporuku Upravi Preduzeća da poništi postupak javne nabavke u predmetu: „Nabavka čeličnih cijevi - putem konkurentskog zahtjeva, interni broj: 40/17, jer do isteka krajnjeg roka određenog za dostavu ponuda, nije dostavljena nijedna ponuda.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je Preporuka o poništenju postupka data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima, te tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka a) i člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: