(poništenje poziva) Nabavka dermatoskopa

Datum objave: 20.07.2017. 15:10 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

Univerzitetski kliničKi centar Tuzla 

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzia

 

Broj: 02-617-5/17

Tuzla, 18.07. 2017. Godine

 

Na osnovu člana 70. stav 4. i člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH" broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke broj: 02-617-4/17 od 03.03.2017. godine, Direktor je donio

 

ODLUKU

 

o poništenju postupka

 

I

Poništava se postupak za javnu nabavku medicinskih sredstava - Dermatoskop. za potrebe Ugovornog organa - Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, pokrenut Odlukom o pokretanju postupka broj: 02-617-1/17 od 23.05.2017. godine, putem otvorenog postupka objavljenog na Portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-90-3-78 /17 .

 

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti sukladno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama (web str. UKC Tuzla).

 

OBRAZLOŽENJE

Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem Direktora broj: 02-617-2/17 od 23.05.2017. godine, do krajnjeg roka za podnošenje ponuda: 17.07.2017. godine do 11:30 sati, nije zaprimila niti jednu ponudu.

S hodno navedenom iz prethodnog stava, r.a osnovu člana 69. stav 2. točka a) Zakona, Ugovorno organ je donio odluku o poništenju postupka.

Pouka o pravnom lijeku:

Svi zainteresirani Ponuđači koji su imali interes da se ovaj postupak održi na snazi, a smatraju da je Ugovorni organ u provoden[u ovog postupka postupio protuzakonito, imaju pravo protiv ove Odluke izjaviti žalba Ugovornom organu u roku od 10 dana od objavljivanja Iste. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: