(poništenje poziva) Nabavka dizelskog goriva i bezolovnog benzina

Datum objave: 01.08.2017. 13:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.08.2017.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1413-1-1-6-4-13/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SUDSKA POLICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200545900029
Kontakt osoba Jasmin Omerbegović
Adresa Valtera Perića broj 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 666-239
Faks (033) 213-586
Elektronska pošta osp.fbih@pravosudje.ba
Internet adresa http://sudpol-fbih.pravosudje.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

8

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

990000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba, dizelskog goriva i bezolovnog benzina za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba, dizelskog goriva i bezolovnog benzina za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09134200-9 Dizelsko gorivo
  09132100-4 Bezolovni benzin


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba, dizelskog goriva i bezolovnog benzina za potrebe Sudske policije u Federaciji BiH, za Odjeljenje sudske policije
sudova u Posavskom kantonu sa sjedištem u Odžaku

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dizelsko gorivo ima biti tečno gorivo za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem EURODIZEL 5, u skladu sa standardom: EN-
590. Bezolovni benzin ima biti tečno gorivo sa maksimalno 150 mg sumpora po kilogramu goriva BMB 95, u skladu sa
standardom: EN-228.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
09134200-9 Dizelsko gorivo
Dodatni predmet(i)
09132100-4 Bezolovni benzin

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Procjenjena odnosno okvirna količina dizelskog goriva i bezolovnog benzina je prema sljedećem: dizelsko gorivo EURODIZEL
5 - 19.000 litara i bezolovni benzin BMB 95 - 16.500 litara.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

58000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesta predviđena za isporuku dizelskog goriva i bezolovnog benzina su prema sljedećem:
- na području Općine Odžak i
- na području Općine Orašje.

III Potkriteriji


R.br. Naziv Učešće
1 Popust koji će se primjenjivati na cijenu roba svo vrijeme tokom trajanja okvirnog sporazuma 80,00 %
2 Cijena 20,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.7.2017.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1413-1-1-6-4-13/17
PODIJELI: