(poništenje poziva) Nabavka i isporuka telekomunikacijskih uređaja za OŠCZ

Datum objave: 03.07.2017. / Izvor: Akta.ba, 03.07.2017.

Broj: 01-49-436/17-3

Datum: 19.6.2017. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a. i člana 70. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 39. Statuta Općine Travnik ("Službene novine Općine Travnik", broj 11/05 - Prečišćeni tekst), načelnik Općine Travnik, donosi

 

R J E Š E NJ E

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke roba - „Nabavka i isporuka telekomunikacijskih uređaja za OŠCZ" iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Član 2.

Za izvršenje ovog Rješenja zadužuje se Služba za civilnu zaštitu.

Član 4.

Ovo Rješenje objavit će se na web-stranici Općine Travnik, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke roba - „Nabavka i isporuka telekomunikacijskih uređaja za OŠCZ", proveden je putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda broj: 01-49- 436/17-1 od 24.5.2017. godine. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 11.000,00 KM bez PDV-a.

Postupak je objavljen u Informacionom sistemu „E-nabavke" Agencije za javne nabavke BiH - broj obavještenja: 54-7-1-75-3-39/17 od 25.5.2017. godine.

Sa Informacionog sistema ,,E - nabavke" Agencije za javne nabavke BiH tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeći ponuđači: „Infostrim" d.o.o, „BBS Europe" d.o.o., "Ekapija" d.o.o./'Fire Trade" d.o.o, „NESA SISTEMI" d.o.o., MIBO Komunikacije d.o.o., ,,CENTRONIX" d.o.o., Javno preuzeće „Hrvatske telekomunikacije" d.d., „Domod" d.o.o., ProComp d.o.o., „Energoinvest" d.d. Sarajevo, Inter - com d.o.o. Zenica, „Univerzalno" d.o.o.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije upućen je sljedećim privrednim subjektima: „DIGITAL CITY" D.O.O. SARAJEVO, „UNIVERZALNO" D.O.O. SARAJEVO, „BH TELECOM" D.D. SARAJEVO, ,,JP HT" D.D. MOSTAR, „IMTEC" D.O.O. SARAJEVO, „ProComp" D.O.O. ZENICA i „ekupi" D.O.O. VITEZ

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj: 01-49-436/17- 1 od 24.5.2017. godine je bio 13.6.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01-34-16-1032/16 od 16.12.2016. godine te je shodno Članu 63. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj 39/14) pristupila javnom otvaranju u predviđeneom terminu, te konstatovala kako nije zaprimljena ni jedna ponuda u predmetnom postupku.

S tim u vezi, Komisija je, imajući u vidu član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), preporučila ugovornom organu poništenje postupka.

U postupku ocjene provedenog postupka, načelnik Općine nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je preporuka o poništenju postupka data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. Stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH putem Ugovornog organa, u pisanoj formi, najkasnije u roku od pet dana od prijema istog. Naknada za žalbu je propisana članom 108. Zakona o javnim nabavakama. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: