(poništenje poziva) Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Neum

Datum objave: 04.03.2021. 11:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2021.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

1280-1-1-154-4-63/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB 4402369530009
Kontakt osoba Služba protokola javne nabave
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronička pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-OP-1647/2020 - Nabava i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Neum

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka, isporuka i ugradnja energetskog transformatora 110/10,5(21)/21 kV, 20/20/14 MVA (1
komad), sukladno tabelarnim tehničkim detaljima koje su date u Prilogu 8 i Prilogu 16 tenderske dokumentacije i tehničkim
zahtjevima i specifikacijama koji su dani u Prilogu 17 ove tenderske dokumentacije, te ostalim traženim zahtjevima
naznačenim u ovoj tenderskoj dokumentaciji, na temelju potreba ugovornog tijela.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31170000-8 Transformatori


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Najniži gubitci u transformatoru. 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Nakon pokretanja postupka javne nabavke nastupile su okolnosti koje su izvan kontrole Ugovornog organa, a koje Ugovorni
organ nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja predmetnog postupka javne nabavke. Naime, nakon pokretanja
predmetnog postupka javne nabavke došlo je do velikog porasta cijena sirovina i repromaterijala na tržištu što se direktno
odrazilo na značajno povećanje cijena gotovog proizvoda koji je predmet nabavke (energetski transformatori).

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

4.3.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1280-1-1-154-4-63/21
PODIJELI: