(poništenje poziva) Nabavka informatičke opreme

Datum objave: 24.07.2017. 13:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.07.2017.


OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1339-1-1-38-4-228/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
IDB/JIB 4263074140004
Kontakt osoba Enes Suljic
Adresa Radnička bb
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 476-925
Faks (037) 476-929
Elektronska pošta javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa ussume.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka informatičke opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka informatičke opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

isporuka roba vrši se na adresu ugovrnog organa, magacin u Bihaću.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godinu dana od dana potpisa ugovora ili do okončanja isporuke, ovisi koji element prije nastupi

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Žalba na tendersku dokumentaciju iz koje je proizišlo Rješenje URŽ-a broj:JN2-03-07-1-668-8/17 od 20.07.2017.godine,
kojim se usvaja žalba zainteresiranog ponuđača i kojim se u potpunosti poništava tenderska dokumentacija predmetnog
postupka javne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

24.7.2017.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1339-1-1-38-4-228/17
PODIJELI: