(poništenje poziva) Nabavka medicinske opreme i namještaja, stomatološke stolice, automatskih hematoloških brojača, opreme za biohemiju

Datum objave: 02.09.2017. 10:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.09.2017.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

5475-1-1-10-4-39/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Opština Stanari
IDB/JIB 4403845960005
Kontakt osoba Boris Miličić
Adresa Stanari bb
Poštanski broj 74208 Stanari (sp bl)
Opština/Grad Stanari
Telefon (053) 201-810
Faks
Elektronska pošta finansije@opstinastanari.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Stanari

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?Da

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

MEDICINSKA OPREMA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

MEDICINSKA OPREMA ZA POTREBE JZU DOM ZDRAVLJA STANARI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS A


I 4. Adresa ugovornog organa u čije ime se provodi nabavkaNaziv JZU DOM ZDRAVLJA STANARI
IDB/JIB 4404051510001
Adresa Raškovci bb
Poštanski broj 74208 Stanari (sp bl)
Opština/Grad Stanari
Telefon (053) 201-819
Faks (053) 201-818
Elektronska pošta javnenabavke@opstinastanari.com
Internet adresa

ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

MEDICINSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

MEDICINSKI NAMJEŠTAJ POTREBAN SA OPREMANJE KANCELARIJA I ORDINACIJA KAO I OPREMA POTREBNA ZA
ISTO

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

JEDAN UGOVOR

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

98000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 DANA OD DANA POTPISIVANJA UGVORA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPŠTINA STANARI, JZU DOM ZDRAVLJA

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Na osnovu uložene žalbe jednog od potencijalnih ponuđača i nemogućnosti sastavljanja odgovarajuće tenderske
dokumentacije ugovorni organ je nakon nekoliko odgađanja termina otvaranja ponuda odluči da isti poništi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja


2.9.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

0

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

STOMATOLOŠKA STOLICA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

STOMATOLOŠKA STOLICA ZA POTREBE STOMATOLOŠKE ORDINACIJE U OKVIRU JZU DOM ZDRAVLJA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

JEDAN UGOVOR

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPŠTINA STANARI, JZU DOM ZDRAVLJA

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Na osnovu uložene žalbe jednog od potencijalnih ponuđača i nemogućnosti sastavljanja odgovarajuće tenderske
dokumentacije ugovorni organ je nakon nekoliko odgađanja termina otvaranja ponuda odluči da isti poništi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

1.9.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

0

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

AUTOMATSKI HEMATOLOŠKI BROJAČ

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

BROJAČ SA DEFINISANIM PARAMETRIMA ZA POTREBE JZU DOM ZDRAVLJA STANARI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

JEDAN UGOVOR

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPŠTINA STANARI, JZU DOM ZDRAVLJA

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Na osnovu uložene žalbe jednog od potencijalnih ponuđača i nemogućnosti sastavljanja odgovarajuće tenderske
dokumentacije ugovorni organ je nakon nekoliko odgađanja termina otvaranja ponuda odluči da isti poništi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

1.9.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

0

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OPREMA ZA BIOHEMIJU

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

OPREMA DEFINISANA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM ZA POTREBE LAOBRATORIJE JZU DOM ZDRAVLJA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

JEDAN UGOVOR

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPŠTINA STANARI, JZU DOM ZDRAVLJA

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Na osnovu uložene žalbe jednog od potencijalnih ponuđača i nemogućnosti sastavljanja odgovarajuće tenderske
dokumentacije ugovorni organ je nakon nekoliko odgađanja termina otvaranja ponuda odluči da isti poništi.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

1.9.2017.


V 2. Broj primljenih ponuda

0

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5475-1-1-10-4-39/17
PODIJELI: