(poništenje poziva) Nabavka metalnih arhivskih polica/regala

Datum objave: 23.06.2017. 08:08 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2017.

Broj: 21.06/054-104/17

Datum: 21.06.2017. god.

 

Na osnovu člana 86. st. 2. i st. 3. Zakona o republičkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12,121/12 ,15/16 i 57/16) i na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14) direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENjU POSTUPKA

 

1.            Poništava se postupak javne nabavke roba "Nabavka metalnih arhivskih polica/regala" broj: 21.06/054-104/17, Obavještenje o nabavci objavljeno na Portalu javnih nabavki broj: 164-7-1 -71 -3-17/17 od dana 02.06.2017. godine.

2.            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostaviće se svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku nabavke, shodno članu 71. Zakona.

3.            U skladu sa članom 70. stav 6. Zakona odluka će biti objavljena na stranici rgurs.org  istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

4.            Obavještenje o poništenju postupka nabavke objaviće se na Portalu javnih nabavki shodno članu 36. stav 1. Zakona.

 

Obrazloženje

Dana 02.06.2017. godine ugovorni organ, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je objavio Obavještenje o nabavci broj 164-7-1-71-3-17/17 za nabavku roba "Nabavka metalnih arhivskih polica/regala". Tenderska dokumentacija broj 21.06/054-104/17 je objavljena na Portalu javnih nabavki.

U zakonskom terminu za prijem ponuda ponudu su dostavila tri ponuđača i to:

„Kabas" d.o.o. Sarajevo

„Adut Plus" d.o.o. Banjaluka

„Salon bankarske opreme" d.o.o. Banjaluka

U zakazanom terminu, u skladu sa članom 63. Zakona, izvršeno je javno otvaranje svih zaprimljenih ponuda, nakon čega je sačinjen zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda koje su u zakonskom roku dostavljene na protokol Ugovornog organa.

Kriterijum za vrednovanje ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda, dok su kao potkriterijumi za bodovanje istih određeni cijena 80% i rok isporuke 20%.

U prilogu je dat kratak sadržaj svih zaprimljenih ponuda:

Red.br. koverte ponuđača

Naziv ponuđača

 

Ukupna cijena bez PDV-a (KM)         

Popust (KM)

Ukupna cijena bez PDV-a s popustom (KM)

Rok isporuke

 

1.

„Kabas" d.o.o. Sarajevo

31.357,80 КМ

5%

29.789,91 КМ

25 dana

2.

„Adut Plus" d.o.o. Banjaluka

48.374,00 КМ

Не

48.374,00

км

14 dana

3.

Salon bankarske opreme" d.o.o. Banjaluka

34.581,40 КМ

Не

34.581,40

км

45 dana

 

 

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je izvršila provjeru računske ispravnosti ponuda, kao i provjeru ispunjavanja kvalifikacionih uslova traženih tenderskom dokumentacijom.

Komisija je utvrdila da dostavljene ponude nisu prihvatljive za ugovorni organ iz razloga što iste nisu pripremljene u skladu sa kvalifikacionim uslovima iz tenderske dokumentacije.

Tačkom 8.1. pod v) tenderske dokumentacije u okviru uslova koji se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost ugovorni organ tražio je sledeće certifikate: RAL- RG 614-1 i RAL-RG 614/4, GS - NR\U (VPMA), ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, BH OHSAS 18001:2007. Kao dokaz o ispunjavanju navedenih uslova traženi su originali ili ovjerene kopije pomenutih certifikata.

Uvidom u ponudu ponuđača „Salon bankarske opreme" d.o.o. Banja Luka utvrđeno je da navedeni ponuđač nije dostavio certifikate RAL-RG 614-1 i RAL-RG 614/4, GS - NR\U (VPMA), ISO 14001:2009 i BH OHSAS 18001:2007, dok je certifikat ISO 9001:2008 dostavljen kao kopija bez ovjere nadležnog organa za ovjeru dokumenata.

Nadalje, uvidom u ponudu ponuđača „Kabas" d.o.o. Sarajevo utvrđeno je da ponuđač nije dostavio certifikat ISO 14001:2009 kao ni certifikat BH OHSAS 18001:2007.

Pored navedenog, uvidom u ponudu ponuđača „Adut Plus" d.o.o. Banjaluka utvrđeno je da je ponuđač dostavio kopije svih certifikata traženih tačkom 8.1. pod v) tenderske dokumentacije, ali isti nisu ovjereni od strane nadležnog organa za ovjeru dokumenata, te su kao takvi neprihvatljivi za ugovorni organ.

U okviru tehničke i profesionalne sposobnosti, na strani 10. tenderske dokumentacije, ugovorni organ takođe je tražio projektne podloge / projekte za prostorije III i IV izrađene od strane proizvođača, a prema tehničkim specifikacijama i količinama iz Obrasca za cijenu ponude, sa jasno ucrtanim policama / regalima koji se nude i koji bi se isporučivali, kao i tehničke listove svih komponenti metalnih arhivskih polica koje nude i namjeravaju isporučiti i montirati sa jasno prikazanim načinom spajanja i montaže svakog pojedinačno elementa. Uvidom u ponudu ponuđača „Salon bankarske opreme" d.o.o. Banja Luka, Komisija je utvrdila da isti ne ispunjava nevedene uslove, obzirom da tražene projektne podloge / projekte, kao ni traženi tehnički listovi, nisu dostavljeni.

S obzirom na činjenicu da nijedna od zaprimljenih ponuda ne ispunjava kvalifikacione uslove tražene tenderskom dokumentacijom iste nisu prihvatljive za ugovorni organ.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno. odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi u tri istovjetna primjerka putem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: