(poništenje poziva) Nabavka opreme i MTS-a za Službe spašavanja na vodi i pod vodom - lot2

Datum objave: 10.07.2017. 15:19 / Izvor: Akta.ba, 10.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINA

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

GRADONAČELNIK

 

Broj 02-16-3172-20/17

Mostar, 25. maj 2017. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i e) člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14) (Zakon), člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara", broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara", broj 8/09 i 15/10), a na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku opreme i MTS za službe spašavanja na vodi i pod vodom, broj 02-16-3172-18/17 od 25. maja 2017. godine, Gradonačelnik donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupku javne nabavke opreme i MTS za službe spašavanja na vodi i pod vodom

 

za Lot2-gumeni čamci sa opremom

 

Član 1.

Predmet javne nabavke ( u daljem tekstu: nabavka):

Javna nabavka opreme i MTS za službe spašavanja na vodi i pod vodom

Lot2-gumeni čamci sa opremom

 

Član 2.

Javno oglašavanje:

Obavještenje o nabavci broj: 1059-1-1-16-3-20/17 objavljeno na PJN dana 6. aprila 2017. godine.

 

Član 3.

Vrsta postupka nabavke:

Otvoreni postupak.

 

Član 4.

Broj zaprimljenih ponuda:

2 (dvije).

 

Član 5.

Razlog poništenja:

Cijena prihvatljive ponude za Lot2 je veće od osiguranih sredstava.

 

Član 6.

(1) Objava:

Odluka će se objavit na web-stranici www.mostar.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

(2) Stupanje na snagu:

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 71. stav (1) i (2) Zakona.

Odlukom Gradonačelnika Grada Mostara broj 02-16-3172/17 od 8. marta 2017. godine pokrenut je postupak javne nabavke opreme i MTS za službe spašavanja na vodi i pod vodom putem otvorenog postupka.

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke je 92.500 KM (bez PDV-a) i to

Lot 1-osobna skupna ronilačka oprema, u iznosu od 19.000 KM Lot 2-gumeni čamci sa opremom, u iznosu od 40.000 KM Lot 3-ronilački aparat zatvorenog kruga disanja, u iznosu od 33.500 KM

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj 02-16-3172-1/17 od 14. marta 2017. godine.

Obavještenje o nabavci broj 1059-1-1-16-3-20/17 objavljeno je na PJN dana 6. aprila 2017. godine i u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", broj 27/17 Oglasnik javne nabavke, stranica 34.

 

Komisija za javnu nabavku je dana 28. aprila 2017. godine pristupila javnom otvaranju blagovremeno dostavljenih ponuda, sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda i konstatovala da su u roku određenom za dostavljanje ponuda, ukupno dostavljene 2 (dvije) ponude za Lot2:

1. „FIRMUS" d.o.o. Gradačac, sa ponuđenom cijenom 44.938,53 KM

2. „PASTOR M" d.o.o. Mostar, sa ponuđenom cijenom 49.853,70 KM

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila slijedeće:

> da ponuda ponuđača „FIRMUS" d.o.o Gradačac ne sadrži sve dokumente zahtijevane tenderskom dokumentacijom, a što je propisano u tački 14. Sadržaj ponude i način pripreme ponude, (stranica 9. Opšteg dijela tenderske dokumentacije). Ponuđač je uz ponudu dostavio nepopunjen obrazac za cijenu ponude (Aneks 2.), iako je u obrascu navedeno da su ponuđači dužni popuniti obrazac u cijelosti. Također, nije dostavio potrebne dokumente kojima dokazuje svoju ekonomsku i finansijsku sposobnost (potvrdu Centralne banke BiH o otvorenim transakcijskim računima i potvrde od svih banaka kod kojih ima račune kojima dokazuje da nijedan od tih računa nije blokiran u zadnjih 6 mjeseci. Konstatovano je da Ponuđač u ponudi nije dostavio kopiju ponude. Na taj način zanemario je tačku 15. Opšteg dijela tenderske dokumentacije koja se odnosi na način dostavljanja ponude. Analizom sadržaja dostavljene dokumentacije utvrđeno je da razmatrana ponuda nije dostavljena kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom, te se ponuda odbacuje.

Shodno navedenom ponuda ponuđača „FIRMUS" d.o.o Gradačac, nije prihvatljiva za ugovorni organ i ne može biti predmet daljeg vrednovanja.

> da ponuda ponuđača „PASTOR M" d.o.o. Mostar sadrži sve dokumente zahtijevane tenderskom dokumentacijom. Međutim, daljom analizom sadržaja dostavljene dokumentacije utvrđeno je da u ovoj ponudi ponuđena cijena veća od predviđenih sredstava za ovu nabavku. Cijeneći navedeno, a shodno članu 69. stav (2) točka e) Zakona o javnim nabavkama, Komisija predlaže poništenje postupka za Lot2.

 

Imajući u vidu naprijed analizirane ponude, primjenom člana 69. stav (2) tačka d) i e) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

GRADONAČELNIK

Ljubo Bešlić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: