(poništenje poziva) Nabavka polovnog motornog vozila - putara

Datum objave: 22.02.2021. 15:47 / Izvor: Akta.ba, 16.02.2021.

Broj: 06-38-01/20-5 

Livno, 16.02.2021.godine

 

JAVNO PODUZEĆE "KOMUNALNO"d.o.o. LIVNO

 

Na osnovu članka 69. stavak (2) točka d) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), na preporuku Povjerenstva za javne nabave, direktor J.P. „Komunalno44 d.o.o. donosi slijedeću:

 

ODLUKU

o poništenju postupka nabave

 

Članak 1.

Poništava se postupak javne nabave roba, nabava polovnog motornog vozila- putara po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, tender broj: 06-38-01/20-2, pokrenutog na osnovu Obavijesti o nabavi broj 1035-7-1-3-3-4/21 u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave dana 01.02.2021. godine, zbog toga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (članak 69. stav (2) točka d) Zakona o javnim nabavama BiH).

Članak 2.

U roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke ista će se dostaviti svim učesnicima i time ih ujedno obavijestiti o rezultatima analize pristiglih ponuda u ovom postupku nabave.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici J.P. „Komunalno44 d.o.o. Livno, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

 

Obrazloženje:

Na temelju Odluke direktora J.P. „Komunalno44 d.o.o. Livno broj: 06-38-01/20-1 od 29.01.2021 .godine, pokrenut je postupak javne nabave za nabavu roba - nabava polovnog motornog vozila- putara, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a prema kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda44. Obavijest o nabavi je objavljena dana 01.02.2021.godine u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave pod brojem: 1035-7-1-3-3-4/21

Krajnji rok za dostavu ponuda - prijava za učešće u javnoj nabavi bio je 12.02.2021.godine do 09,00 sati.

U ostavljenom roka za predmetnu nabavu blagovremeno su stigla jedan (1) ponuda u originalu i to prema redoslijedu zaprimanja na protokolu  J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno:     

1. Delfaz - prom d.o.o. Tuzla, dana 11.02.2021 .godine u 10 00 sati,

Direktor J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno imenovao je Povjerenstvo za javne nabave J.P. Komunalno d.o.o. Livno po Rješenju broj: 01-17-09/20-1 u sastavu: 

1.         Marija Novokmet, predsjedatelj Povjerenstva,

2.         Martina Krišto član,

3.         Mara Lijović, član,

4.         Dalibor Cikojević, tajnik.

Povjerenstvo za javne nabave je izvršilo otvaranje, pregled i ocjenu pristigle ponude, konstatiralo da ponuda nije prihvatljiva. Povjerenstvo je sačinilo zapisnik o evaluaciji ponuda broj: 06-38-01/20-4 dana 16.02.2021. godine s preporukom da Ugovorno tijelo donese Odluku o poništenju postupkajavne nabave broj: 06-38-01/20-2 nabava nabava polovnog motornog vozila- putara.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Svaki ponuditelj koji smatra daje ugovorno tijelo prekršilo jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavi i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana od dana kada primio odluku o poništenju postupka. Žalba se ulaže ugovornom tijelu J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: