(poništenje poziva) Nabavka putničkog motornog vozila putem finansijskog lizinga za potrebe opštine Derventa

Datum objave: 12.07.2017. 09:08 / Izvor: Akta.ba, 12.07.2017.

OPŠTINA DERVENTA

Broj: 02-404-18/17 Datum, 10. 07. 2017. godine

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16], člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, u daljem tekstu: Zakon) i člana 89. stav 3. Statuta opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa", broj 7/17) Načelnik opštine Derventa, donio je

 

O D L U К U

o poništenju postupka javne nabavke

 

1. Prihvata se preporuka Кomisije za javne nabavke robe u predmetu „Nabavka putničkog motornog vozila putem finansijskog lizinga za potrebe opštine Derventa", pokrenute na osnovu Odluke o pokretanju javne nabavke, broj: 02-404-18/17 od 09. 06. 2017. godine, postavljanjem obavještenja o nabavci na Portal javnih nabavki, broj: 140-1-1-133-3-31/17 od 13. 06. 2017. godine (u 13:48 časova) i sažetku obavještenja u („Službeni glasnik BiH" broj: 43/17).

 

2. Postupak se PONIŠTAVA u skladu sa članom 69. stav 2. tačka (a) Zakona o javnim nabavkama, jer je nije pristigla nijedna ponuda do roka za prijem ponuda.

 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Načelnik opštine Derventa je na osnovu Odluke o pokretanju javne nabavke, broj: 02-404-18/17 od 09. 06. 2017. godine, pokrene otvoreni postupak bez zaključenja okvirnog sporazuma javne nabavke za robe u predmetu „Nabavka putničkog motornog vozila putem finansijskog lizinga za potrebe opštine Derventa", slanjem obavještenje na Portal javnih nabavki broj: 140-1-1-133-3-31/17 od 13. 06. 2017. godine (u 13:48 časova) i sažetku obavještenja u („Službeni glasnik BiH" broj: 43/17), nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine preporuku sa razlozima za izdavanje takve preporuke.

Кomisija je jednoglasno dala preporuku Načelniku opštine o poništenju postupka javne nabavke.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici opštine Derventa

PRAVNA POUКA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. navedenog Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: