(poništenje poziva) Nabavka reagenasa za dijagnostiku funkcije štitnjače i srca, hormona endokrinih žlijezda i koštanih markera uz ustupanje aparata na korištenje za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a

Datum objave: 31.07.2017. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.07.2017.


OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

893-1-1-66-4-257/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba Lejla Hasibović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1780000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za dijagnostiku funkcije štitnjače i srca, hormona endokrinih žlijezda i koštanih markera uz ustupanje aparata na
korištenje za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za dijagnostiku funkcije štitnjače i srca, hormona endokrinih žlijezda i koštanih markera uz ustupanje aparata na
korištenje za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište Kupca - O.J. Klinička apoteka KCUS-a

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Nakon uložene žalbe od strane ponuđača DIAPROM d.o.o. Posušje doneseno je Rješenje broj JN2-01.07-1-223-6/17 na
osnovu kojeg je postupak Odlukom o poništenju broj 0203-31087 poništen

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

7.7.2017.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-1-66-4-257/17
PODIJELI: