(poništenje poziva) Nabavka rezervnih dijelova za mjenjač buldozera CAT D8R, ser.br. mašine: AKA 00983

Datum objave: 03.07.2017. 12:18 / Izvor: Akta.ba, 27.06.2017.

Broj: 03-4220/17

Đurđevik, 20.06.2017

 

Na osnovu člana 89. i člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 12.06.2017. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 65. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Durdevik" d.o.o. - Đurdevik, Direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurdevik, donosi:

 

O D L U K U

o poništenju postupka za javnu nabavku robe Rezervni dijclovi za mjcnjač buldozera CAT D8R

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe Rezervni dijclovi za nijenjač buldozera CAT D8R, postupak se poništava u skladu sa članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH - cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Rezervni dijelovi za mjenjač buldozera CAT D8R, broj obavještenja: 350-7-1-319-3-108/17 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 29.05.2017. godine, evidcncijski broj nabavke 03-3632/17, Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzeo je 21 ponudač, a što se vidi iz Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponudača sa portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 08.06.2017. godine, a koji je sastavni dio ove odluke.

 

Rok za dostavu ponuda bio je 08.06.2017. godine do 11:00 sati, ajavno otvaranje ponudaje zakazano za 08.06.2017. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoje ponude su u datom roku dostavila tri ponudača i to:

1)   Ponuda sa prijemnim brojem 19-3884/17 od 06.06.2017. godine, Ponudač: "Teknoxgroup BH" d.o.o. Sarajevo,

2)   Ponuda sa prijemnim brojem 19-3908/17 od 07.06.2017. godine, Ponudač: "Enek B&E" d.o.o. Sarajevo,

3)   Ponuda sa prijemnim brojem 19-3909/17 od 07.06.2017. godine, Ponudač: "Hypnex-hidraulika i pneumatika" d.o.o. Tuzla.

Javno otvaranje ponuda je dana 08.06.2017. godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provodenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-3633/17 od 25.05.2017. godine

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponudača.

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen svim ponudačima.

Tabela (analitički prikaz trajenih i dostavljenih dokumenata za kvalifikaciju)

Broj zahtjeva

Zahtjcv u prcdmetnom postupku («lan 45.-52. ZJN Bil l)

Dokaz o pravu ponudača da obavljaju prolcsionalnu djelatnost kojaje u vezi sa prcdmctom nabavke u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama BiH

Pismcna izjava iz člana 52. Stav (2) Zakona ojavnim nabavkama BiH ovjercna kod nadležnog organa

Ponudač

1.

"Tekno\gro up BH" d.o.o. Sarajevo

Ponudcn (DA/NE)

DA

DA

Zadovoljen zahtjev (DA/NE)

DA

DA

2.

"Enek B&E" d.o.o. Sarajevo

Ponuden (DA/NE)

DA

DA

Zadovoljen zahtjev (DA/NE)

DA

DA

3.

"Hypnex- liidraulika i pneumatika " d.o.o. Tuzla

Ponuden (DA/NE)

DA

DA

Zadovoljen zahtjev (DA/NE)

DA

DA

 

Na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 12.06.2017. godine u 12:00 sati Komisija je izvršila provjeru kvalifikacije kandidata/ponudača, te konstatovala da su se ponudači kvalifikovali za dalji tok javne nabavke.

Komisija je istog dana izvršila pregled i ocjenu ponude, odnosno utvrdivanje prihvatljivosti ponude kvalifikovanih ponudača i utvrdila da su ponude ponudača "Teknoxgroup BH" d.o.o. Sarajevo i "Enek B&E" d.o.o. Sarajevo prihvatljive, dok je ponuda ponudača "Hypnex-hidraulika i pneumatika" d.o.o. Tuzla neprihvatljiva.

Ponuda ponudača "Hypnex-hidraulika i pneumatika" d.o.o. Tuzla je neprihvatljiva jer su ponudeni zamjenski dijelovi dok u tenderskoj dokumentaciji u tačci 1. stoji: Svi ponudeni dijelovi moraju biti originalni prema traženim kataloškim brojevima.

Komisija je zatim izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju najniža cijena, sačinila rang listu prihvatljivih ponuda, te konstatuje sljedeće:

1.Ponuda ponudača "Enck B&E" d.o.o. Sarajevo broj 01/06-Đ/17 od 07.06.2017.godine sa ponudenom cijenom: 14.874,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno sa uračunatih 17% PDV-a je 17.402,58 KM, je sa cijenom koja je znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku (10.000,00 KM).

2. Ponuda ponudača "Tekno^group BH" d.o.o. Sarajevo broj P17-1493 od 08.06.2017. godine sa ponudenom cijenom: 27.434,12 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno sa uračunatih 17% PDV-a je 32.097,92 KM, je sa cijenom kojaje znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku (10.000,00 KM).

Postupak Rezervni dijelovi za mjenjač buldozera CAT D8R se poništava u skladu sa članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH - cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 

Pravo žalbe

Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: