(poništenje poziva) Nabavka stomatoloških stolica

Datum objave: 16.01.2020. 12:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.01.2020.


OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

5690-1-1-23-4-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv J.U. DOM ZDRAVLJA STARI GRAD MOSTAR
IDB/JIB 4227855240008
Kontakt osoba Dževad Bašić
Adresa Osmana Đikića 6
Poštanski broj 88108 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 281-290
Faks (036) 281-282
Elektronska pošta ekonomskofinansijska.sluzba@dzsgmostar.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

stomatološke stolice

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Stomatološke stolice

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33192410-9 Zubarske stolice


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema specifikaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar: Ambulanta Zalik, Ambulanta 4. osnovna škola, Ambulanta Osnovna škola "Mustafa Ejubović - Šejh Jujo"

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana zaključivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Dostupnost rezervnih dijelova od momenta montaže 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

15.1.2020.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5690-1-1-23-4-1/20
PODIJELI: