(poništenje poziva) Nabavka svježe ribe

Datum objave: 28.07.2017. 07:39 / Izvor: Akta.ba, 27.07.2017.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

 

Broj:15636/17

Dana, 27.07.2017, godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14) i Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi BiH filijala Banja Luka, broj: JN2-02-07-1-252-9/17 od 05.07.2017. godine, a na preporuku Komisije ža javnu nabavku broj: 15501/17 od 26.07.2017. godine u postupku javne nabavke „Nabavka svježe ribe" - pUtem otvorenog postupka - interni broj 118/16/P1, Uprava preduzeća donijela je:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne pabavke „Nabavka svježe ribe" - putem otvorenog postupka - interni broj

118/16/P1.

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 15501/17 od 26.07.2017. godine, te se poništava postupak javne nabavke u predmetu: „Nabavka svježe ribe" - putem otvorenog postupka - interni broj 118/16/P1, jer nijedna primljena ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ.

 

Član 2.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Oflluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje s^ Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Prijedloga Odluke Uprave Preduzeća broj: 20987/16 od 13.12.2016. godine, kojom je pokrenut postupak javne nabavke „Nabavka svježe ribe."

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavkb bez PDV-a je 88.400,00 KM bez PDV-a

Obavještenje o nabavci broj: 1276-1-1-217-3-105/17. od 31.03.2017. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „SI. glasniku BiH" broj: 25/17 od 07.04.2017. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 7760/17 od 21.04.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 10.05.2017. godine Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 8986/17 od 10.05.2017. godine, u postupku javne nabavke „Nabavka svježe ribe" – putem otvorenog postupka - interni broj 118/16/P1.

Nakon provedenog postupka javne nabavke „Nabavka svježe ribe" (zaveden je pod internim brojem 118/16/P1) donijeta je Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma broj: 9400/17 od 16.05.2017. godine ponuđaču „GRAĐA PROMET" d.o.o. Bijeljina.

 

Nezadovoljni Odlukom ponuđači su uložili žalbe na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:

„Ribarstvo Marjanović"d.o.o. Derventa bez broja koja je protokolisana na protokolu ugovornog organa pod rednim brojem 10406/17. Od 29.05.2017. godine i „LALA I LAĆO" d.o.o. Bijeljina zastupan po punomoćniku Milanu Matiću, advokatu iz Bijeljine broj 227/17 od 26.05.2017. godine, koja je protokolisana na protokolu ugovornog organa pod rednim brojem:10407/17 od 29.05.2017. godine. Ugovorni organ je Žalbe zajedno sa izjašnjenjima u skladu sa članom 107. ZJN BiH proslijedio KRŽ filijala Banja Luka.

KRŽ je donijela zaključak broj: JN2-02-07-1-240-8/17 od 22.06.2017. godine kojim je žalba ponuđača „Ribarstvo Marjanović" d.o.o. Derventa odbačena kao neuredna.

Nadalje, KRŽ je donijela rješenje broj: JH2-02-07-1-252-9/17 od 05.07.2017. godine kojim je usvojena Žalba ponuđača „Lala i Laćo" d.o.o. Bijeljina, zastupano po punomoćniku Milanu Matiću, advokatu iz Bijeljine i poništen akt Ugovornog organa: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 9400/17 od 16.05.2017. godine i predmet vraćen na ponovnu ocjenu.

Rješenjem je naloženo da Ugovorni brgan u ponovljenom postupku izvrši ponovni pregled i ocjenu ponuda i postupak javne nabavke završi donošenjem zakonite odluke. 

Ponovnim uvidom dostavljene dokumentacije i ponuda, Komisija je uzela u razmatranje i ranije provedene postupke javne nabavke „Nabavka svježe ribe" interni broj:T 118/16 „Nabavka prerađevina od ribe" interni broj: KZ 11/17 „Nabavka kolonijalne robe" interni broj: T 41/17, koje su istorodne nabavke prehrambenih proizvoda, u kojima se kao ponuđač pojavljuje 9I.0.0. „Lala i Laćo" Bijeljina i ustanovila da isti dostavlja ponude za isporuku prehrambenih proizvoda za službu ishrane radnika, kojih ima oko 2000, a nakon izbora kao najpovoljnijeg ponuđača izbjegava potpisivanje ugovora, a kod već potpisanih ugovora ne izvršava preuzete ugovorne obaveze, čime praktično ugrožava ovaj segment nabavki, što se može okarakterisati kao nemarno ponašanje. Članom 45. Stav 5 Zakona 0 javnim nabavkama BiH je definisano sljedeće:

Zahtjev za učešće ili ponuda odbijaj se ako je kandidat/ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara privrednog subjekta određene težine.

Ponuda ponuđača „LALA I LAĆO" d.0.0. Bijeljina se odbija iz razloga što je učinio težak profesionalni propust, izbjegavanja potpisivanja Okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke „Nabavka svježe ribe", a koji u skladu sa članom 45. Stav 5. ZJN BiH predstavlja osnov za eliminaciju ponude ovog ponuđača. Nadalje komisija za javnu nabavku nastavlja sa pregledom i ocjenom preostalih ponuda i konstatuje sljedeće:

 

1. Grupa ponuđača „RIBARSTVO MARJANOVIĆ" d.o.o. Derventa vođa grupe ponuđača i „ENERGIJA" d.o.o. Bijeljina član grupe ponuđača

Tačkom 4.5 tenderske dokumentacije je zahtijevano:

Ponuđači shodno članu 46 ZJN-a BiH (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti) moraju zadovoljiti sljedeće minimalne uslove:

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani. Tačkom 4.6.1 je definisano:

Ukoliko se radi 0 zajedničkom nastupu, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti se utvrđuju za svakog člana pojedinačno, odnosno svi članovi gfupe ponuđača zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

-Uvidom u ponudu ustanovljeno je da je dostavljen aktuelni izvod iz sudskog registra za oba člana grupe ponuđača i detaljnim pregledom navoda istog za člana grupe Ponuđača „ENERGIJA" d.0.0. Bijeljina broj 059-0-RegZ-17-000 488 od 23.02.2017. godine, izdatog od strane Okružnog privrednog suda u Bijeljini, je ustanovljeno da nije registrovan za djelatnost koja je predmet nabavke. Ponuđač nije zadovoljio kvalifikacioni uslov.

 

2. D.O.O."GRAĐA PROMET" Bijeljina

Tačkom 4.9 tenderske dokumentacije je zahtijevano:

Uspješno iskustvo u realizaciji jednog izvršenog ugovora ili više ugovora proisteklih iz jednog okvirnog sporazuma na isporuci svježe ribe u posljednje tri godine računajući od krajnjeg roka za dostavu ponude minimalne finansijske vrijednosti 5.000,00 KM bez PDV-a po ugovoru, (minimalna finansijska vrijednost jednog ugovora mora biti 5.000,00 KM bez PDV-a, a ne zbir više ugovora). Tačkom 4.10 tenderske dokumentacije je zahtijevano:

Original ili kopiju ovjerenu od strane nadležne institucije potvrde 0 izvšenim ugovorima izdatu od strane kupca sa ocjenom uspješnosti realizacije ugovora. Potvrda mora da sadrži naziv i sjedište ugovorenih strana ili privrednih subjekata, broj i datum ugovora, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora, navode 0 uredno izvršenim ugovorima...

Imenovani ponuđač je u sklopu svoje ponude, na strani 28 dostavio potvrdu izdatu 24.04.2017. godine od strane „Etno selo Stanišić" d.0.0. Bijeljina, u kojoj je navedeno vrijeme i mjesto izvršenja ugovora od 01.01.2016. godine do 25.04.2017. godine. KRŽ filijala Banja Luka, u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja, zatražio je od izdavaoca potvrde „Etno selo Stanišić" d.0.0. Bijeljina da ovom organu dostavi kopiju Ugovora 0 kupoprodaji između „Građa promet" d.0.0. Bijeljina kao prodavca i „Etno selo Stanišić" d.0.0. Bijeljina kao kupca. Analizom Ugovora ustanovljeno je sljedeće:

- zaključen 01.01.2016. godine,

- u Ugovoru nisu navedene ni količine, niti vrijednost predmetne robe,

- da je članom 6. Ugovora navedeno sljedeće: „ Ovaj Ugovor važi od 31.12.2017. godine pa do momenta potpisivanja novog. U slučaju bitnih promjena us|ova, na tržištu u vrijeme važenja ovog ugovora prodavač zadržava pravo izmjene ugovora putem aneksa ugovora."

Iz navedenog se vidi da će ugovor početi da važi tek od 31.12.2017. godine, pa i kada bi uzeli u obzir da se radi o štamparskoj greški „od 31.12.2017. godine" a treba „do 31.12. 2017. Godine" i tada bi značilo da ovaj ugovor nije bio izvršen na dan 24.04.2017. godine. Ponuđač nije zadovoljio kvalifikacioni uslov. 

U skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kriterijuma najniže cijene prihvatljive ponude, Komisija konstatuje, da niti jedna dostavljena ponuda nije ispunila minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke i formalno - pravne zahtjeve ugovornog organa.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: