(poništenje poziva) Nabavka usluga ginekološkog sistematskog pregleda žena zaposlenih u RiTE

Datum objave: 12.07.2017. 13:49 / Izvor: Akta.ba, 12.07.2017.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

Broj: 14230/17.

Dana, 12.07.2017.godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik 8iH" broj: 103/14), na preporuku broj 14148/17 od 11.07.2017.godine, u postupku: „Nabavka ginekološkog sistematskog pregleda ženazaposlenih u RiTE" - putem izuzeća od primjene ZJN Aneks II dio B, interni broj: 9/17, Uprava preduzeća je donijela:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka broj: 14148/17 od 11.07.2017. godine, te se poništava postupak javne nabavke u predmetu: „Nabavka ginekološkog sistematskog pregleda žena zaposlenih u RiTE" - putem izuzeća od primjene ZJN Aneks II dio B, interni broj: 9/17, a na osnovu člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na veb-stranici www.riteuglievik.com, a sve u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENjE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne Odluke Uprave Preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke broj: 8914/17 od 08.05.2017. godine

Javna nabavka je provedena putem izuzeća od primjene Zakona javnih nabavki Aneks II dio B. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 50.000,00 KM

U postupku po Izvještaju o radu, utvrđeno je da do isteka krajnjeg roka za prijem ponuda (do 10.07.2017. godine do 900časova) na protokol Preduzeća nije zaprimljena nijedna ponuda.

U skladu s članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, daje se preporuka Upravi preduzeća da poništi postupak javne nabavke ginekološkog pregleda žena zaposlenih u RiTE - putem izuzeća od primjene ZJN Aneks II dio B, interni broj: 9/17 jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnovza neprihvatanje Preporuke broj ik^ll^l od U-OŽ-     godine.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka a) i člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding ,,ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: