(poništenje poziva) Nabavka usluga korištenja internet servisa za plaćanje

Datum objave: 04.07.2017. 13:55 / Izvor: Akta.ba, 30.06.2017.

PREDUZECE ZA POSTANSKI SAOBRACAJ

REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA

UPRAVA PREDUZEĆA

 

Broj: 129.- 1869/17

Dana: 28.06.2017. godine

 

Na osnovu člana 86. stav (1) tačka a) ZJN BiH (Sl. glasnik BiH 39/14 i Sl. glasnik RS 3/14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćen tekst) članova 12., 27., 28. i 38. Pravilnika o javnim nabavkama, člana 21. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća i Zapisnika sa otvaranja ponuda i preporuke Komisije za nabavke broj: 1/2.9-1869/17 od 23.06.2017. godine, Uprava Preduzeća, na svojoj 40. sjednici održanoj dana, 28.06.2017. godine, donosi sljedeću:

 

O D L U K U
o rezultatima postupka

 

I

U predmetu nabavke usluga „Nabavka usluge korištenja internet- servisa za plaćanje, sa mogućnošću prihvata platnih kartica" prihvata se Zapisnik sa otvaranja ponuda i preporuka Komisije za nabavke broj 1/2.9-1869/17 od 23.06.2017. godine, a nakon provedenog postupka nabavke pokrenutog u skladu sa čl. 86. stav (1) tačka a) ZJN BiH.

Ova nabavka je izuzeta od primjene postupka javnih nabavki utvrđenih ZJN BiH, u skladu sa članom 86. ZJN BiH.

Postupak predmetne nabavke se poništava, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

II

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Siužba za logistiku.

 

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj 1.-1869/17 od 15.06.2017. godine pokrenut je postupak nabavke usluga „Nabavka usluge korištenja internet- servisa za plaćanje, sa mogućnošću prihvata platnih kartica". Ova nabavka provedena je u skladu sa članom 86. stav (1) tačka a) ZJN BiH, a procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a iznosi 20.000,00 KM. Komisija za nabavke je imenovana Rješenjem Direktora broj 1.-1869/17 od 22.06.2017. godine.

Komisija se sastala dana 23.06.2017. godine u 10,00 časova i utvrdila sljedeće:

 

- Poziv za dostavljanje ponuda zainteresovanim ponuđačima objavljen je na portalu Preduzeća dana 20.06.2017. godine.

Kao krajnji rok za dostavljanje ponuda je određen 23.06.2017. godine do 09,30 časova. Na zahtjev za dostavljanje ponuda nije se odazvao nijedan ponuđač.

Komisija za nabavku u predmetu nabavke „Nabavka usluge korištenja internet servisa za plaćanje, sa mogućnošću prihvata platnih kartica" je dala Upravi Preduzeća:

 

PREPORUKU:

-Da se postupak javne nabavke poništi, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom . krajnjem roku.

Uprava Preduzeća je utvttfila da je Komisija pravilno provela postupak ove nabavke, da je postupak nabavke izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim u Pozivu za dostavljanje ponuda, te je prihvatila prijedlog Komisije i odlučila kao što je precizirano u članu 1. ove Odluke.

Ovaj postupak nabavke je izuzet od primjene Zakona o javnim nabavkama (član 86.), tako da se ne primjenjuje pravna zaštita koja je predviđena ZJN BiH

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: