(poništenje poziva) Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova

Datum objave: 10.07.2017. 12:07 / Izvor: Akta.ba, 10.07.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA LUKAVAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-05-1006/17

Lukavac, 21.06.2017.godine

 

Na osnovu člana 69. stav (2). tačka d), člana 25., člana 70. stavovr (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 6. tačka (10) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke broj: 02-02-2-386/15 od 13.03.2015.godine, na Preporuku Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 02-05- 1006/17 od 20.06.2017.godine u otvorenom postupku za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova, općinski Načelnik donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova, jer ni jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na internet stranici ugovornog organa (www.lukavac.ba), u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-02-1-1005/17 od 23.05.2017.godine. Javna nabavka sprovedena je otvorenim postupkom nabavke. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 50.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-24-3-18/17 objavljeno je na Polalu javnih nabavki dana 26.05.2017.godine.

Komisija za provođenje postupka nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-1077/17 od 29.05.2017.godine dostavila je ugovornom organu-općinskom načelniku Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-05-1006/17 od 20.06.2017.godine, Preopruku o poništenju postupka nabavke, broj: 02-05-1006/17 od 20.06.2017.godine i Izvještaj o radu, broj: 02-05-1006/17 od 21.06.2017.godine.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za provođenje postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih oonuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno slijedeće:

- da su u predmetnom postupku primljeno četiri ponude;

- da su blagovremeno primljene četiri ponude;

- da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda;

- da je ponuda ponuđača Institut za građevinarstvo ,,IG" BANJA LUKA odbačena, jer je isti na strani 38. ponude priložio pismenu Izjavu o ukupnom prometu ponuđača na poslovima nadzora nad izvođenjem radova koju nije ovjerio kod nadležnog organa. Zbog navedenog, a u skladu sa tačkom 13.2.2. stav a) tenderske dokumentacije i članom 68. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, komisija je ponudu ponuđača Institut za građevinarstvo ,,IG" BANJA LUKA odbacila.

- da je ponuda ponuđača AIK INŽINJERING d.o.o. Banovići odbačena, jer je isti na strani 16. ponude priložio pismenu Izjavu o ukupnom prometu ponuđača na poslovima nadzora nad izvođenjem radova koju nije ovjerio kod nadležnog organa, kao i da u ponudi nije priložio dokaz o potrebnom radnom iskustvu za dipl.ing.elektrotehnike i dipl.ing.mašinstva. Zbog navedenog, a u skladu sa tačkama 13.2.2. stav a) i tačkom 13.3.2. stav b) tenderske dokumentacije i članom 68. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, komisija je ponudu ponuđača AIK INŽINJERING d.o.o. Banovići odbacila.

- da je ponuda ponuđača IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo odbačena, jer je isti na strani 70. i 71. ponude priložio ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi za dipl. ing. građevine na ime Kovačević Denis, ali nije priložio uvjerenje o položenom stručnom ispitj i potvrdu o radnom iskustvu, dok je na strani 72. i 73. ponude ponuđač je priložio ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu i potvrde o radnom iskustvu za dipl. ing. građevine, opšti smjer na ime Kovačević Enes, ali nije priložio ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi Zbog navedenog, a u skladu sa tačkom 13.3.2. stav b) tenderske dokumentacije i članom 68. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, komisija je ponudu ponuđača IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo odbacila.

- da je ponuda ponuđača TQM d.o.o. Lukavac odbačena, jer je isti strani 26. ponude priložio pismenu Izjavu o ukupnom prometu ponuđača na poslovima nadzora nad izvođenjem radova u ukupnom iznosu od cca 75.000,00 KM, koju je ovjerio kod nadležnog organa. Zbog navedenog, a u skladu sa tačkom 13.2.1. tenderske dokumentacije, kojom je traženo da ukupni promet bez PDV-a u prethodne tri finansijske godine ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja ako je ponuđač/kandidat registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, iznosi najmanje 99.000,00 KM, i članom 68.stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama, komisija je ponudu ponuđača TQM d.o.o. Lukavac odbacila.

- da je Komisija je utvrdila da nema kvalifikovanih ponuđača, te je odgovornoj osobi ugovornog organa dala preporuku da se u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama postupak nabavke poništi.

Ugovorni odrgan je prihvatio prijedlog Komisije i odlučio kao u dispoztivu ove Odluke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, člana 25., člana 70 stavovi (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 6. tačka (10) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke broj: 02-02-2-386/15 od 13.03.2015.godine, riješeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 ;deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine-Filijala Mostar, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu Općina Lukavac, Trg Slobode 1, 75300 Lukavac. Žalba se pođnosLu najmanje tri primjerka.

 

Dostaviti:

1. Institut za građevinarstvo IG Banja Luka;

2. AIK INŽINJERING d.o.o. Banovići;

3. IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo;

4. TOM d.o.o. Lukavac;

5. Evidenciji:

6. Arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: