(poništenje poziva) Nabavka usluga održavanja infrastrukture - ICT infrastruktura Zavoda

Datum objave: 27.06.2017. 08:55 / Izvor: Akta.ba, 08.06.2017.

Na osnovu člana 22. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 4/00, 18/02, 30/08 i 1/12), člana 69. stav (2) tačka d), 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj 03-08-DŽ.H.N.-14379-ZPO/17 od 08.06.2017. godine, direktor Zavoda je dana 08.06.2017. godine, donio sljedeću

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga održavanja infrastrukture - ICT infrastrukture Zavoda

I             

Poništava se postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga održavanja infrastrukture - ICT infrastrukture Zavoda iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama.

II            

Ova odluka će se objaviti na web-stranici Ugovornog organa www.kzzosa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) ZJN.

III           

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno danu 71. stav (2) ZJN.

IV          

Po isteku žalbenog roka, Služba za nabavke Zavoda će pokrenuti ponovljeni postupak za isti predmet nabavke uz korištenje e-aukcije.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga održavanja infrastrukture - ICT infrastrukture Zavoda za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je pokrenut Rješenjem o pokretanju javne nabavke i o imenovanju komisije broj 03-08-DŽ.H.N.-14379- OPiK/17 od 18.04.2017. godine sa procijenjenom vrijednosti nabavke bez PDV-a u iznosu od 50.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 814-7-2-20-3-10/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 19.04.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku je dana 08.06.2017. godine dostavila izvještaj o radu tj. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 03-08-DŽ.H.N.-14379-ZPO/17 sa preporukom za poništenje postupka.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i vaiidnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da je pristigla samo jedna ponuda i da ona ne ispunjava formalno pravne us/ove odnosno ne zadovoljava zahtjeve Ugovornog organa.

Ponude ponuđača kofinišu kvalificirani.

• Connexit d.o.o. Sarajevo 

Ponuda ponuđača Connexit d.o.o. Sarajevo se odbacuje kao nepotpuna na osnovu člana 68. stav (1) ZJN jer je ponuđač dostavio nepotpune dokaze tj. ne ispunjava formatno-pravne zahtjeve iz tačke 3.1 konkurentskog zahtjeva pod i) pod 2. iz razloga što dokumenti koje je ponuđač dostavio u cilju ispunjenja zahtjeva iz tačke 3.1 pod i) pod 2. konkurentskog zahtjeva nisu prihvatljivi. Naime, konkurentskim zahtjevom je zahtijevano da ponuđač dostavi dokaz da zadovoljava sljedeće zahtjeve za angažiranim osobljem(bilo da su isti stalno zaposleni kod ponuđača Hi su na drugi način angažovani): minimalno dva (2) angažovana lica koji imaju CCNA ili CCNP ili jači certifikat iz oblasti administracije.

Svih 7 Cisco certifikata koje je dostavio ponuđač za 2 uposlenika (1 stalno uposleni, a drugi angažovan na osnovu ugovora o angažovanju) su istekli tj. nisu važeći i nisu bili važeći ni u momentu predaje ponude i kao takvi nisu prihvatljivi za izvršenje usluga ugovorenih na period od 2 godine.

Shodno tome, Ugovorni organ je odlučio da poništi postupak na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) ZJN iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: