(poništenje poziva) Nabavka usluga održavanja uređaja za kontrolu radnog vremena Općine Novo Sarajevo

Datum objave: 14.07.2017. 13:05 / Izvor: Akta.ba, 11.07.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Karton Sarajevo

Grad Sarajevo

Općina Novo Sarajeva

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-14-798/17

Datum: 11.07.2017.god.

 

Na osnovu člana 100 stav ( 3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 146 Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 35/10) i člana 200 Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH" broj 2/98), a na prijedlog Komisije za javnu nabavku, Općinski načelnik donosi

 

RJEŠENJE

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupaka javne nabavke usluga „Održavanje uređaja za kontolu radnog vremena".

Član 2.

Za izvršenje ovog Rješenja zadužuje se Služba za zajedničke poslove Općine Novo Sarajevo.

Član 3.

Rješenje o poništenju postupka javne nabavke objavit će se na web stranici www.novosaJaievo.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. Stav (6) i članom 71 Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom isteka roka za dostavljanje žalbe.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke proveden je putem otvorenog postupka, a pokrenut je na osnovu Zaključka Općinskog načelnika broj: 02-14-798/17 od 01.06.2017.godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa PDV-om je: 19.500, 00 KM.

Obaviještenje o javnoj nabavci broj: 935-1-2-71-3-61/17 od 16.06.2017. u 13:29, poslano je na objavu na Portal javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku usluga, radova i usluga vezanih za radove, je imenovana Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02-14-798/17 od 01.06.2017.godine.

U predmetnom postupku utvrđeno je daje Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje jedine pristigle ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila Zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

l)Iz Zapisnika sa otvaranja ponuda Komisije za javnu nabavku je vidljivo daje dana 07.07.2017.godine., u 1415, Komisija izvršila javno otvaranje blagovremeno prispjele slijedeće ponude: a) UNILAB d.o.o. Sarajevo Zapisnik sa otvaranja ponuda je isti dan poslan ponuđaču elektronskom poštom.

2) Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku usluga, radova i usluga vezanih za radove je vidljivo da se Komisija sastala dana 10.07.2017. godine u 1700, radi pregleda i ocjene ponude, odnosno da bi utvrdila da lije ponuđač ispunio uslove koji su traženi tenderskom dokumentacijom, te je konstatovala slijedeće:

Nepotpuna je ponuda ponuđača UNILAB d.o.o. Sarajevo, sadrži 3 Potvrde o uspješnoj realizaciji Ugovora sa Referenc liste, od koji se 2 Potvrde odnose na zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji (Potvrda „SCUTUM" d.o.o. Sarajevo-Održavanje uređaja za kontrolu radnog vrmena i Potvrda PHOENIX Pharma d.o.o. RC Sarajevo- Održavanje uređaja za kontrolu radnog vremena), dok se Potvrda izdata od MBA-CENTAR d.o.o. Sarajevo, odnosi na održavanje sistema video nadzora u objektu MBA-CENTAR d.o.o, Sarajevo, a ne na Održavanje uređaja za kontrolu radnog vremena, kako je zahtijevano tačkom 7.4.2 tenderske dokumentacije.

Komisija za javnu nabavku usluga, radova i usluga vezanih za radove, jednoglasno je predlažila Općinskom načelniku da u skladu sa odredbama člana 69. stav 2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama donese Rješenje o poništenju postupka javne nabavke usluga „Održavanje uređaja za kontolu radnog vremena", jer jedina primljena ponuda nije prihvatljiva.

U postupku donošenja ovog Rješenja, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualnno bili osnov za neprihvatanje prijedloga Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je iješenje o poništenju postupka javne nabavke doneseno jednoglasno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu Rješenja.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od deset (10) dana od dana prijema.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi. Žalba se podnosi u najmanje tri (3) primjerka.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se Uredu za razmatranje žalbi, u skladu sa članom 107. Zakona o javnim nabavkama i Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora BiH o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: