(poništenje poziva) Nabavka usluga održavanja vozila u Područnim centrima: Prijedor, Doboj i Istočno Sarajevo - lot 3

Datum objave: 01.08.2017. 10:16 / Izvor: Akta.ba, 25.07.2017.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Broj: 06/1.01/0203-404.2-34/17

Banja Luka, 24.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te prijedloga Komisije za nabavke direktor Poreske uprave Republike Srpske, donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTAVANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA ODRŽAVANjA VOZILA U PODRUČNOM CENTRU ISTOČNO SARAJEVO LOT 3

I

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke usluga održavanja vozila u Područnom centru Istočno Sarajevo LOT 3, pokrenut obavještenjem o nabavci broj: 221-1-2-23-3-18/17, objavljen na Portalu javnih nabavki, dana 29.06.2017. godine i u "Službenom glasniku BiH" broj: 49/17 od 07.07.2017. godine.

II

Nakon što ova odluka postane konačna, objaviće se obavještenje o poništenju u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, odnosno Uputstvu o načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E -nabavke" ("Službeni glasnik BiH", broj: 90/14 i 53/15).

 

Obrazloženje

Ugovorni organ je na osnovu obavještenja o nabavci broj: 221-1-2-23-3-18/17, objavljenog na Portalu javnih nabavki, dana 29.06.2017. godine i u "Službenom glasniku BiH" broj: 49/17 od 07.07.2017. godine za nabavku usluga održavanja vozila u Područnom centru Istočno Sarajevo LOT 3 proveo otvoreni postupak javne nabavke.

Nakon isteka roka za prijem ponuda dana 21.07.2017. godine utvrđeno je da navedenu nabavku nije podnesena nijedna ponuda.

Cijeneći navedeno činjenično stanje, Komisija za nabavke je konstatovala da postoje uslovi za poništavanje postupka nabavke iz člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, te je predložila donošenje odluke o poništavanju postupka nabavke usluga održavanja vozila u Područnom centru Istočno Sarajevo LOT 3.

Na osnovu iznesenog donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

U slučaju da Poreska uprava u toku postupka javne nabavke izvrši povredu odredbi zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona o javnim nabakama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: