(poništenje poziva) Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama (lot 1)

Datum objave: 23.06.2017. 12:04 / Izvor: Akta.ba, 22.06.2017.

Broj: 05-16-4-4694-7/17

Sarajevo, 20.6.2017. godine

 

Na temelju članka 69 stavak (2) točka d) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), ministar pravde Bosne i Hercegovine, d o n o s i

 

ODLUKU o poništenju postupka javne nabavke

 

I          

Poništava se postupak javne nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama čije je sjedište u Mostaru Lot 1 sukladno članku 69. stavak (2) točka d) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovinejer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

II        

Postupak nabave iz točke I ove odluke se poništava do donošenja Odluke o pokretanju ponovnog postupka.

 

Obrazloženje

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je 11.5.2017.godine, pokrenulo konkurentski postupak nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama, izvršilo objavu 18.5.2017. godine na portalu javnih nabava Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine www.ejn.gov.ba i uputilo pozive ponuditeljima na 4 (četiri) adrese istog datuma.

U ostavljenom krajnjem roku za dostavljanje ponuda, pristigle su 2 (dvije) ponude za LOT 1 - Mostar, i to od sljedećih ponuditelja:

 

1.         Večemji list BH d.o.o. Mostar, Kralja Zvonimira broj 13, 88000 Mostar i

2.         Communis d.o.o. Sarajevo, Skenderija broj 5/3, 71000 Sarajevo.

 

Nakon analize i procjene dokumentacije priložene uz ponude, Povjerenstvo za javne nabave (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) je utvrdilo da dostavljene ponude za LOT 1 čije je sjedište u Mostaru, ne ispunjavaju sve formalno-pravne i tehničke uvjete navedene u tenderskoj dokumentaciji, te se stoga smatraju neprihvatljivim.

 

Naime, Povjerenstvo je utvrdilo da ponuda ponuditelja Večernji list BH d.o.o. Mostar ne sadrži dokumente tražene točkom 8.b) i 8.p) (SADRŽAJ PONUDE) tenderske dokumentacije. Točnije, ponuda spomenutog ponuditelja ne sadrži datum ponude i popis dostavljene dokumentacije uz ponudu, a što je navedenim točkama pobrojano da ponuda treba sadržavati. Takoder, Povjerenstvo je konstatiralo da Aneks 1 dostavljen u ponudi ponuditelja Večernji list BH d.o.o. Mostar nije ispravno, odnosno potpuno popunjen, jer nije popunjen odjeljak koji se odnosi na to da se pobroji dokumentacija dostavljena uz ponudu.

 

Kako je člankom 68. stavak (4) točka i) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) propisano da je ugovomo tijelo dužno odbaciti ponudu ukoliko ista nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, a budući da ponuda ponuditelja Večernji list BH d.o.o. Mostar nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve navedene u tenderskoj dokumentaciji, Povjerenstvo je predložilo da se ista odbaci. 

 

Nadalje, Povjerenstvo je utvrdilo da ponuditelj Communis d.o.o. Sarajevo nije dokazao ispunjavanje uvjeta iz članka 50. Zakona o javnim nabavama, na način kako je to traženo točkom 3.1.3. tenderske dokumentacije. "Naime, spomenutom točkom navedeno je da je ponuditelj u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 50. Zakona o javnim nabavama dužan u ponudi dostaviti fzjavu ovjerenu kod mjerodavnog tijela (sud, notar ili općina), kao i to da će ponuditelj biti isključen iz daljnjeg sudjelovanja zbog neispunjavanja navedenog uvjeta za kvalifikaciju, ukoliko se u ponudi ne dostavi navedena Izjava na način kako je to traženo. Ponuđač Communis d.o.o. Sarajevo je u svojoj ponudi dostavio Izjavu direktora Večernjeg lista BH d.o.o. o ispunjavanju traženog uvjeta, ali ista nije ovjerena kod mjerodavnog tijela (sud, notar ili općina).

 

Također, Povjerenstvo je konstatiralo da Aneks 1 dostavljen u ponudi ponuditelja Communis d.o.o. Sarajevo nije ispravno, odnosno potpuno popunjen, jer nije popunjen odjeljak koji se odnosi na to da se pobroji dokumentacija dostavljena uz ponudu.

 

Slijedom rečenog, te s obzirom da je člankom 68. stavak (4) točka i) Zakona o javnim nabavama propisano da je ugovorno tijelo dužno odbaciti ponudu ukoliko ista nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, Povjerenstvo je predložilo da se ponuda ponuditelja Communis d.o.o. Sarajevo, odbaci.

 

Sukladno izloženom, Povjerenstvo je preporučilo ministru pravde Bosne i Hercegovine (Zapisnik broj: 18.6-16-4-4973-3/17 od 23.05.2017. godine, u privitku), sukladno članku 69. stavak (2) točka d) Zakona o javnim nabavama, kojim je propisano da je ugovorno tijelo obvezno poništiti postupak javne nabave u slučaju da niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, da donese Odluku o poništenju postupka javne nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama čije je sjedište u Mostaru - Lot I.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: svaki ponuditelj koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavi i koji smatra da je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u tijeku konkretnog postupka dodjele ugovora, prekršilo jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavama i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu ministru pravde Bosne i Hercegovine na postupak u pisanoj formi, u roku od 5 (pet) od dana kada je primio odluku, odnosno obavještenje o poništenju postupka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: