(poništenje poziva) Nabavka usluga sistematskog pregleda zaposlenika Federalnog ministarstva finansija/financija

Datum objave: 22.06.2017. 09:49 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA S A R A J E V O

 

Broj: 09-14-6-3595-11/17

Datum: 13.06.2017. godine

 

Temeljem članka 69. stavak (1) točka b. i stavak (2) točka d) članka 70. stavak (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i članka 5. stavak (2) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke, na Preporuku Stalne komisije za pripremu, pokretanje i provođenje odobrenih postupaka javne nabavke roba, vršenje usluga i izvođenja radova za 2017. godinu za Federalno ministarstvo financija-finansija za javne nabavke broj: 09-14-6-3595-9/17 od 12.06.2017. godine, u ponovnom postupku javne nabavke- Sistematski pregled zaposlenika FMF, Federalna ministrica financija -finansija donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIKA FMF

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke: Nabavka usluge Sistematskog pregleda zaposlenika FMF, temeljem članka 69. stavak (2) točke d) iz razloga što jedina zaprimljena ponuda nije prihvatljiva.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za ekonomsko - financijske i zajedničke poslove Federalnog ministarstva financija - finansija.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.fmf.qov.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabike , sukladno članki 71. Stavak (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenutje Odlukom o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke broj: 09-14-6-3595/17 od 16.05.2017. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 20.000,00 KM. Obavijest o nabavci broj: 810-7-2-33-3-5/17 objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 23.05.2017. godine.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije u sistemu ,,E-nabavke" i dostavu ponude je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki i objavom tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki):

Ponuđaču: „Poliklinika SANASA" Sarajevo

Ponuđaču: „Poliklinika DR. AL-TAVVIL" Sarajevo

Ponuđaču: „Poliklinika ATRIJUM" d.o.o. Sarajevo

 

Stalna komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: broj: 03-05-1-1182/17 od 20.02.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 13.06.2017. godine izvještaj o radu broj: 09-14-6-3595-10/17 od 12.06.2017. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-14-6-3595-9/17 od 12.06.2017. godine, u ponovnom postupku javne nabavke - Sistematski pregled zaposlenika FMF.

U postupku po izvješću o radu je utvrđeno je da je Stalna komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna).

da je blagovremeno zaprimljeno 1 (jedna) ponuda.

da je neblagovremeno zaprimljeno 0 (nula) ponuda.

 

Na javnom otvaranju ponuda dana 09.06.2017. godine u 11:30 sati, održanog u prostorijama Federalnog ministarstva financija, uvidom u dostavljenu ponudu broj: 01- 35/17 od 07.06.2017. godine, ponuđača Poliklinika Melius Sarajevo, odnosno Aneks 2b - Obrazac za cijenu ponude, Stalna komisija za javne nabavke je uočila da je u tabelarnom dijelu - Sistematski pregled za žene zabilježen broj zaposlenika 87, umjesto 95 žena i u tabelarnom dijelu - Sistematski pregled za muškarce zabilježen broj zaposlenika 35, umjesto 37 muškaraca, kako je traženo tenderskom dokumentacijom broj: 09-14-6-3595-1/17 od 23.05.2017. godine, odnosno Aneksa 2a - Opis usluge.

S obzirom na izloženo, Stalna komisija za javne nabavke zatražila je izjašnjenje-zahtjev za provjeru računske ispravnosti ponude broj: 09-14-6-3595-6/17 od 09.06.2017. godine na predmetne navode, kao i na pojedinačno ponuđene cijene, te na ukupno ponuđenu cijenu s popustom i PDV-om u iznosu od 22.094,57 KM, te dostavljanje potrebne dokumentacije koja dokazuje navode (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuđača Aneks 2b - Obrazac za cijenu ponude), a sve u skladu s članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14 i 20/15).

 

Dana 09.06.2017. godine, ponuđač Poliklinika Melius Sarajevo, dostavila je Odgovor na zahtjev za provjeru računske ispravnosti ponude broj: 01-38/17 od 09.06.2017. godine, u kojem je navela da je došlo do previda i omaške, te je u koloni broj zaposlenika umjesto stvarnog broja 95 (žene) upisano 87, i u istoj koloni umjesto stvarnog broja 37 upisano 35 (muškarci). Također, u prilogu pojašnjenja dostavljen je Obrazac za ocjenu ponude - Sistematski pregled zaposlenika - Aneks 2b.

U dostavljenom Obrazcu za cijenu ponude - Sistematski pregled zaposlenika - Aneks 2b, od 09.06.2017. godine, Stalna komisija za javne nabavke uočila je da je u koloni -jedinična cijena pregleda po jednom zaposleniku bez PDV-a (u KM), ponuđač Poliklinika Melius, izvršio ispravku u odnosu na ponudu 01-35/17 od 07.06.2016. godine, što je u suprotnosti s člankom 17. stavak (5) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14 i 20/15). Ponuda ponuđača Poliklinika Melius je prihvatljiva u pravnom i tehničkom, ali ne ispunjava uvjete i zahtjeve u ekonomskom smislu, te nije prihvatljiva sukladno članku 69. stavak (2) točka d) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.05.2014. godine).

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Stalna komisija za javnu nabavku, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovoditelj ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Stalne komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je preporuka o poništenju predmetnog postupka javne nabavke data sukladno Zakonu o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Naime, u postupku predmetne javne nabavke nesumnjivo je utvrđeno da razmatrana ponuda ponuđača „Poliklinika Melius" Sarajevo nije prihvatljiva sukladno članku 69. stavak (2) točka d) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.05.2014. godine) i člankom 17. stavak (5) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14 i 20/15) u ekonomskom smislu ne ispunjava uvjete ugovornog organa, čime su se stekli uvjeti za poništenje postupka javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 69. stavak (1) točka b) i stavak (2) točka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke .

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes u predmetnom postupku javne nabavke, a koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo uložiti žalbu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke u skladu s člankom 99. Zakona o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: