(poništenje poziva) Nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, PJ: Vareš, Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Olovo - lotovi: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 40, 42, 43, 46

Datum objave: 08.02.2021. 09:09 / Izvor: Akta.ba, 03.02.2021.

JAVNO PREDUZEĆE

ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO

ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA

d.o.o. ZAVIDOVIĆI

 

Broj: 04-1/21

Zavidovići, 03.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka d) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, broj 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke broj: 48-01/20 od 08.05.2020. godine,  direktor društva donosi

 

O  D  L  U  K  U

o poništenju postupka javne nabavke

 

1.

Poništava se postupak javne nabavke putem otvorenog postupka broj: 04/21 – Usluge u šumarstvu za potrebe JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići za LOT –ove 1,2,3,5,6,7,8,9,10,16,18,19,20,22,24,25,27,28,29,30,31,32,37,40,42,43,46

 

2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

O  b  r  a  z  l  o  ž e  n  j  e

 

U zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 04-01/21 od 02.02.2021. godine komisija za javnu nabavku imenovana za provođenje postupka javne nabavke Usluge u šumarstvu, konstatovala je da na Lotove 1,2,3,5,6,7,8,9,10,16,18,19,20,22,24,25,27,28,29,30,31,32,37,40,42,43,46  nije dostavljena nijedna ponuda u krajnjem ostavljenom roku za dostavu ponuda .

Kako na navedene lot-ove nije dostavljena nijedna ponuda Komisija za javnu nabavku je predložila poništenje postupka imajući u vidu odredbe člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

S obzirom na navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

        

Dostavljeno :                                                                                     

1. Naslovu  

2. a/a                                                                           

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: