(poništenje poziva) Nabavka usluga sječe, izrade i izvoza ŠDS, izgradnje i rekonstrukcije traktorskih vlaka u odjelima 105 PJ. Janjina - Stakorina i 96 P.J. Janjina - Stakorina na području ŠG Vučevica, Čajniče

Datum objave: 19.07.2017. 14:27 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA

"ŠUMEREPUBLIKE SRPSKE" a.d.SOKOLAC -

Direkcija Javnog preduzeća - SOKOLAC

 

Broj: 01-4577 /17

Dana 18.07.2017. godine.

 

Na osnovu člana 70. Stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni Glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 51. Statuta JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, Uprava JPŠ putem telefonskog usaglašavanja dana 18.07.2017. godine d o n o s i

 

O D L U K U

o poništenju postupka nabavke i pokretanju ponovnog postupka za nabavku usluga u šumarstvu na području ŠG „Vučevica" Čajniče

 

Član 1.

Poništava se postupak nabavke usluga izvoza ŠDS, izgradnje i rekonstrukcije traktorskih vlaka u odjelu 105 PJ „J-S" lot-1 i usluga sječe, izrade i izvoza ŠDS u odjelu 96 PJ „J-S" lot-2, na području ŠG „Vučevica" Čajniče u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN BiH, po Pozivu broj: 01-2016/17 od 22.06.2017. godine, objavljenom na web stranici ugovornog organa dana 22.06.2017. godine. Postupak nabavke usluga za lot-1 i lot-2 se poništava u skladu sa Članom 69. Stav (2) tačka d) ZJN BiH, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

Član 2.

Zadužuje se Sektor za proizvodnju da u skladu sa ZJN BiH i Pravilnikom o postupku ustupanja radova u šumarstvu i nadzora nad njihovim izvođenjem, provede ponovni postupak nabavke.

 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuje se Sektor za proizvodnju i direktor ŠG „Vučevica" Čajniče.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke nezadovoljni ponuđač može da uloži pismenu žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana od prijema iste.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: