(poništenje poziva) Nabavka usluga sječe, izrade i izvoza ŠDS, iznosa prostornog drveta, izgradnje i rekonstrukcije traktorskih vlaka u odjelima 44, 60, 21 PJ Kasindolska rijeka, 73 PJ KR i 109/2, 109/1 PJ Crna rijeka-željeznica na području ŠG Treskavica Trnovo

Datum objave: 20.01.2020. 15:57 / Izvor: Akta.ba, 17.01.2020.

Broj: 06.1/0203-814-3/19. SO AV

Dana: 17.01.2020. godine.

 

Na osnovu člana 70. Stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni Glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 51. Statuga JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, Uprava JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, nakon telefonskog usaglašavanja dana 16.01.2020.god. d o n o s i

 

O D L U К U o poništenju postupka nabavke usluga u šumarstvu za lot-1 i lot 4 na području ŠG „Treskavica"Trnovo

 

Član 1.

 

Donosi se Odluka o poništenju postupaka nabavke usluga sječe, izrade,lifranja,primicanja ŠDS animalnom zapregom i izvoza ŠDS, iznosa prostornog drveta i popravka traktorskih vlaka u odjelima 44,60 PJ"К-R"lot-1, usluga sječe, izrade,lifranja, i izvoza ŠDS,popravka traktorskih vlaka u odjelu 21 PJ"К-R"—lot 4 u na području ŠG „Treskavica"Trnovo u posgupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN BiH, po Pozivu broj:11.25/0608-69/19 od 11.12.2019. godine, objavljenom na web stranici ugovornog organa dana 11.12.2019. godine. Postupak nabavke se poništava u skladu sa Članom 69. Stav (2) tačka a) ZJN BiH, jer do krajnjeg predviđenog roka nije dostavljena nijedna ponuda,.

 

Član 2.

 

Za realizaciju Odluke zadužuje se Sektor za komercijalne poslove i direktor ŠG TRESKAVICA Trnovo

 

Član 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke nezadovoljni ponuđač može da uloži pismenu žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana od prijema iste.

 

DOSTAVLJENO:

 

1.Sektoru za komercijalne poslove,

2.ŠG „Treskavica"Trnovo

3.Učesnicima u postupku nabavke i

4.A r h i v i

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: