(poništenje pregovaračkog postupka) Izvođenje sličnih radova - izgradnja školske dvorane u Jablanici, općina Tešanj

Datum objave: 23.01.2020. 09:26 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-49-1-4099-7/19

Datum: 20.01.2020.godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. i stav 6. a u vezi sa članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

poništenju postupka javne nabavke

 

I

Poništava se pregovarački postupak javne nabavke bez objave obavještenja, radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova, povjerenih dobavljaču kojem je ugovorni organ dodijelio radove na Izgradnji školske dvorane u Jablanici, općina Tešanj", po Ugovoru broj: 02-49-1-23 05 -15/19 od 24.09.2019.godine u skladu sa članom 21. stav 1. tačka d) a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

III

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba, shodno članu 70. Stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazlože nj e

Pregovarački postupak javne nabavke bez objave obavještenja, radova povjerenih dobavljaču INTER doo Tešanj kojem je ugovorni organ dodijelio radove na "Izgradnji školske dvorane u Jablanici, općina Tešanj", po Ugovoru broj:02-49-1-2305-15/19 od 24.09.2019.godine u skladu sa članom 21. stav 1. tačka d) a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), poništava se iz razloga što u ostavljenom roku za dostavu ponuda ponuđač INTER doo Tešanj nije dostavio ponudu u roku određenom u pozivu za dostavljanje ponuda.

Shodno činjenici da nije u ostavljenom roku dostavljena ponuda to je ugovorni organ predmetni postupak poništio u skladu sa članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), kako je i navedeno u tački 1. dispozitiva ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Žalba na Odluku o poništenju postupka izjavljuje se URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 5 dana od dana prijema Odluke, na način propisan Zakonom o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: