(poništenje pregovaračkog postupka) Nabavka usluga održavanja softverskog paketa Japet

Datum objave: 17.02.2021. 10:33 / Izvor: Akta.ba, 01.02.2021.

Broj: 03/123

Datum: 01.02.2021.

 

Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine

 

Na osnovu Člana 35. Zakona o Javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine 48/08), Člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik 39/14), te preporuke Komisije zajavne nabavke broj 4110-26/167 od 01.02.2021. godine, donosim

 

ODLUKU

o poništenju pregovaračkog postupka javne nabavke za Usluge održavanja

softverskog programa- Japet

 

I             

Na osnovu provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja javne nabavke Usluge održavanja softverskog programa- Japet objavljene na web stranici RTVFBiH, www.rtvfbih.ba , broj 4110-26/41 od 13.01.2021. godine, po osnovu kriterija najniža cijena zadovoljavajuće ponude, poništava se predmetni postupak javne nabavke Usluge održavanja softverskog programa- Japet za potrebe RTV FBiH. Ponudač Japet d.o.o. Sarajevo nije dostavio sve kvalifikacione dokumente tražene tenderskom dokumentacijom, te nije prošao zahtjev za učešće u Fazi br. 1- Predkvalifikacija.

II            

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ugovorni organ RTV FBiH je nakon objave Poziva za učešće broj: 4110-26/41 od 13.01.2021. godine na potralu www.rtvfbih.ba za predmetnu nabavku Usluge održavanja sotverskog programa- Japet- pregovarački postupak bez objave obavještenja, poziv dostavio sljedećem ponuđaču:

- Japet d.o.o. Sarajevo

Kriterij za dodjelu ugovora je bila najniža cijena zadovoljavajuće ponude. Rok za dostavu kvalifikacionih dokumenata i zahtjeva za učešće u Fazi br. 1- Predkvalifikacija bio je 29.01.2021. godine do 14:00 sati. Ponudač kojem je dostavljen poziv dostavio ponudu do navedenog datuma. Analizom dostavljene ponude utvrdeno je da ponuđač nije dostavio sve kvalifikacione dokumente tražene u Fazi br. 1- Predkvalifikacija.

 

Pouka o pravnom lijeku

Na ovu odluku dozvoljenaje žalba u skladu sa Članom 101. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 39/14), 10 dana od danaobjave dobrovoljnog ех ante obavještenja o transparentnosti, ako je ovo obavještenje objavljeno ili 30 dana od objave obavještenja o dodjeli ugovora, ako dobrovoljno ех ante obavještenje o transparentnosti nije objavljeno.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od 4 (četiri) na adresu Ugovornog organa, Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Bulevar Meše Selimovića br. 12, 71000 Sarajevo.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: