Ponuda za preuzimanje dioničkog društva Interšped d.d. Sarajevo

Datum objave: 13.07.2017. 08:57 / Izvor: Večernji List, 13.07.2017.

 Na osnovu čl. 9. st. (1) Zakona o preuzimanju dioničkih društava („SI. novine Federacije BiH", br. 77/15), Halim Zukić, Bare bb„71300 Visoko (u daljem tekstu: ponuđač), objavljuje:

 

Ponudu za preuzimanje dioničkog društva

Interšped d.d. Sarajevo, Maršala Tita 40, Sarajevo

 

 

Ponuđač

Halim Zukić, Bare bb, 71300 Visoko

Emitent

Interšped d.d. Sarajevo, Maršala Tita 40,71000 Sarajevo

Ukupan broj dionica emitenta

Dionički kapital emitenta u iznosu od 16.451791,00 KM se sastoji od ukupno 225.367 (dvijestotinedvadesetpethiljadatristotinešezdesetsedam) redovnih običnih dionica nominalne vrijednosti 73,00 KM

Postojeći udjel ponuđača u emitentu

Ponuđač posjeduje 171.642

(stotinusedamdesetjednahiljadašeststotinačetrdesetdvije) redovne dionice emitenta koje čine 76,1611% vlasničkog udjela u emitentu. U zajedničkom djelovanju sa:

- Remis d.o.o. Visoko, Braće Zečevića 3A, 71300 Visoko, koji posjeduju 44.627 (četrdesetčetrihiljadešeststotinadvadesetsedam) redovnih dionica što čini 19,8019% vlasničkog udjela u emitentu

Dionice na koje se odnosi ponuda za preuzimanje

Broj dionica emitenta koje su predmet ponude je 9.098 (devethiljadadevedesetosam) ili 4,037% redovnih dionica koje u trenutku davanja Ponude za preuzimanje nisu u vlasništvu ponuđača

Cijena

Ponuđena cijena po jednoj dionici je 41,38 KM odnosno 56,6849% od nominalne vrijednosti dionica emitenta.

Rok važenja ponude za preuzimanje

Rok po ovoj ponudi je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja ponude u novinama suglasno načinu objave koji je utvrđen Zakonom.

Plaćanje cijene Ako su ispunjeni svi uslovi iz ponude, dionice prijavljene u odgovoru na Ponuduza preuzimanje koje nisu opterećene će biti plaćene u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje. Ponuđač će, takođe, kupiti i platiti dionice na kojima je zasnovano neko opterećenje (založno pravo, pravo plodouživanja, prava trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti), odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara samo ako dioničar u periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira FBiH provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja.

Firma, sjedište i poslovna adresa depozitara

Registar vrijednosnih papira FBiH

Maršala Tita 62/ II

71000 Sarajevo

E-mail: info@rvp.ba,

Internet adresa: www.rvp.ba

Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati svakim danom osim subote i nedjelje.

Izjava ponuđača

Ponuda za preuzimanje upućuje se svim dioničarima ciljnog društva za sticanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uslovima.

Izvor  finansiranja

Sredstva za finansiranje ponude su osigurana iz vlastitih sredstava Ponuđača stečenih iz Ugovora o prodaji dionica. Ponuđač je novčana sredstva deponovao na namjenski račun Depozitara u svrhu provođenja ponude za preuzimanje.

Namjera i strateški planovi ponuđača u pogledu budućeg poslovanja u odnosu na ciljno društvo

Ponuđač ima namjeru preuzeti vlasništvo nad ciljnim društvom u 100% iznosu u toku trajanja ponude. Provođenje ponude za preuzimanje ima za cilj upravljanje ciljnim društvom u pravcu njegovog daljnjeg razvoja i jačanja,postizanja bolje efikasnosti, boljih finansijskih rezultata te povećanje poslovne aktivnosti i veće vrijednosti ciljnog društva. Ponuđač nema namjeru promjene dosadašnje politike zapošljavanja, te ima za cilj da zadrži dosadašnji ravnopravni status zaposlenika ciljnog društva i ponuđača.

Namjera ponuđača u vezi sa upravom emitenta

Ponuđač u 2017. godini ima namjeru vršiti promjene u vezi Uprave do kraja 07. mjeseca 2017.

Ponuđač nema namjeru vršiti promjene Nadzornog odbora ciljnog društva u 2017. godini. U zavisnosti od rezultata poslovanja u 2017. godini, ponuđač će analizirati stanje i nakon toga odlučiti o eventualnim promjenama Nadzornog odbora i Uprave.

Pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara

Ako nakon ponude za preuzimanje ponudilac bude držao najmanje 95 % dionica s pravom glasa ciljnog društva, ponudilac će u roku od tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje iskoristiti pravo na prijenos dionica s pravom glasa manjinskih dioničara uz pravičnu naknadu.

Dostavljanje odgovora na ponudu

Vlasnik traženog vrijednosnog papira u toku trajanja ponude zaključno sa zadnjim danom, prihvaća ponudu neposredno-ličnim dolaskom u sjedište Registra za vrijednosne papire FBiH u Sarajevu (radnim danima od 8:30 do 15:00 sati), te posredno-preporučenom poštanskom dostavom potrebne dokumentacije (navedene u sljedećem stavu, tačka a.) na adresu Registra vrijednosnih papira FBiH u Sarajevu koja mora biti zaprimljena najkasnije zadnji dan roka važenja ponude.;

a.) Fizičko lice mora sa sobom donijeti:

-Pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2) -Dokaz o tekućem računu vlasnika dionica otvoren kod banke iz BiH, na koji će se izvršiti plaćanje po okončanju ponude (originalna potvrda ili ovjerena fotokopija)

b.) Pravno lice mora sa sobom donijeti:

-Pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2) -Kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa pravne osobe kod banke BiH (originalan dokument ili ovjerena fotokopija) Vlasnik vrijednosnog papira može takođe prihvatiti ponudu posredno, tako da preporučenom poštom pošalje potrebnu dokumentaciju koja mora prispjeti u roku od 28 dana od dana objave na adresu Registra za vrijednosne papire FBiH. Pošiljke prispjele nakon navedenog datuma neće biti razmatrane.

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

Dioničar može deponovane dionice povući do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje. Povlačenje ima učinak odustanka od prihvatanja ponude za preuzimanje odnosno učinak raskida ugovora.

 

Za ponuđača

Halim Zukić 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: