Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke​ usluga redovnog tehničkog pregleda vozila

Datum objave: 24.02.2021. 14:36 / Izvor: Akta.ba, 18.02.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA LUKAVAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Вгој: 02-02-675/21

Lukavac, 18.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 17. stav (1) i člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u općini Lukavac („Službeni glasnik općine Lukavac, broj: 2/15) Općinski načelnik donosi:

 

POSEBNU ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Član 1.

Ovom odlukom pokreće se direktni postupak javne nabavke redovnog tehničkog pregleda vozila. Oznaka JRJN za ovaj predmet nabavke je: 71631200-2 - Usluge tehničkog pregleda vozila .

Član 2.

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 90. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.400,00 KM bez PDV-a.

Član 4.

Predmetna nabavka vršit će se iz sredstava Budžeta općine Lukavac, sa pozicije Službe za zajedničke poslove, ekonomski kod 613523- Izdaci za registraciju motornih vozila i sa pozicije Službe civilne zaštite, ekonomski kod 613523- Izdaci za usluge registracije vozila.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži sve elemente iste. Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa www.lukavac.ba .

Član 6.

Za sprovođenje postupka javne nabavke zadužuje se Služba za zajedničke poslove.

Obrazloženje

Posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke je potrebno donijeti jer nije donešen Plan nabavki općine Lukavac za 2021. godinu iz razloga što nije usvojen Budžet općine Lukavac za 2021. godinu. Kako nije usvojen Budžet općine Lukavac a samim tim ni plan nabavki za koji je rok donošenja 60 dana od dana usvajanja budžeta, pristupilo se donošenju posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke.

 U skladu sa naprijed navedenim te u skladu sa članom 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), donio je posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke redovnog tehničkog pregleda vozila.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: