Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke sitnog potrošnog građevinskog materijala za potrebe Opštine i Teritorijalno Vatrogasne jednice

Datum objave: 24.02.2021. 13:06 / Izvor: Akta.ba, 24.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj : 02-404-11 /21
Datum,23.02 .2021.godine

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

 

POSEBNU ODLUKU
O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA

Član 1.
Posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke (u daljem tekstu: Odluka) odobrava se pokretanje postupka javne nabavke roba : Nabavka sitnog potrošnog građevinskog materijala za potrebe Opštine i Teritorijalno Vatrogasne jednice. Nabavka iz prethodnog stava provešće se putem direktnog sporazuma.

Član 2.
Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a.
Oznaka iz JRJN: 44190000-8. Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove odluke obezbijeđen je Odlukom o privremenom finansiranju opštine Ugljevik za 2021.godinu broj: 01-40-106/21 od 28.01.2021.godine, pod ekonomskim kodom 412500.

Član 3.
Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član. 4.
U skladu sa naprijed navedenim, a u skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), donosi se ova posebna odluka koja će biti sastavni dio Plana javnih nabavki za 2021.godinu,a na osnovu koje će se donijeti Odluka o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente. Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa.

 

Obrazloženje
Obzirom da Budžet opštine Ugljevik za 2021.godinu nije usvojen, te samim tim ne može biti donesen Plan nabavki roba, usluga i radova za 2021.godinu Načelnik opštine Ugljevik donosi posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke roba- Nabavka sitnog potrošnog građevinskog materijala za potrebe Opštine i Teritorijalno Vatrogasne jednice.
Sredstva za nabavku navedenih roba planirana su Odlukom o privremenom finansiranju opštine Ugljevik za 2021.godinu broj: 01-40-106/21 od 28.01.2021.godine, pod ekonomskim kodom 412500.

 

 

Šef Odsjeka za javne nabavke, investicije i nadzor 

Miroslav Mirković,dipl.inž.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc.
 

Dostavljeno:
1.Stručnoj službi na objavu,
2. u predmet.
3.dosije.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: