Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručnih časopisa iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija

Datum objave: 04.03.2021. 07:57 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2021.

Posebna odluka o pokretanju postupka

03/03/2021

 

Na osnovu člana 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14) i člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj:01/N-14-110-1/15 od 07.01.2015.godine ), a u skladu Odlukom o privremenom finansiranju broj :01-02-14/21 od 26.01.2021. godine („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa broj 1/21) i Nacrtom Budžeta općine za 2021. godinu, Općinski načelnik, kao rukovodilac organa uprave donosi:

 

POSEBNU ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

U cilju blagovremenog provođenja postupka javne nabavke a prema zahtjevu Službe za finansije broj 07-11-Sl-1405/21 od 02.03.2021. godine odobrava se nabavka roba za potrebe Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa i to: Nabavka stručih časopisa iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, a čija oznaka i naziv u JRJN je 22211000-2- stručni časopisi. Opis roba koje su predmet ove nabavke definisane su u zahtjevu za dostavu ponude.

 

Član 2.

Postupak za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci roba iz člana 1. Ove Odluke provest će se po postupku direktnog sporazuma u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma o čemu će se ponuđačima uputiti zahtjev za dostavu ponuda. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“.

 

Član 3.

Procijenjena vrijednost nabavke je 256,41 KM bez uključenog PDV-a.

 

Član 4.

Nabavka roba iz člana 1. ove odluke vrši se po zahtjevu nadležne Službe za finansije iz sredstava planiranih u Nacrtu Budžeta općine Bosanska Krupa za 2021. godinu na ekonomskom kodu broj 613919- ostali izdaci za informisanje-stručni časopisi iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija,

Postupak se pokreće posebnom odlukom u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama, jer Budžet općine za narednu godinu nije donesen, pa samim tim ne može biti donesen ni Plan nabavke za 2021. godinu. Predmetna nabavka usluga je redovna nabavka koja se planira na godišnjem nivou kao izdatak –Stručni časopisi iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija i bit će uvrštena u Plan nabavke za 2021. godinu.

Nakon provedenog postupka, zaključit će se ugovor između ugovornog organa i ponuđača.

 

Član 5.

U u vezi navedenog u članu 4. Odluke, a u skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), donosi se ova posebna odluka koja ujedno predstavlja i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente. Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa.

 

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: