Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga sistematskog pregleda

Datum objave: 10.03.2021. 10:58 / Izvor: Akta.ba, 08.03.2021.

Broj: 01-170 /2021

Datum: 8. ožujka 2021. godine

 

Na temelju članka 18. stavak 1, članka 90. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), članka 2. stavak 3. i članak 3. Pravilnika o izravnom sporazumu broj: 01-588/2014 od 30. prosinca 2014. godine i članka 45. točka 5. Statuta Društva, a postupajući po zahtjevu Savjetnika za promet, usluge i razvoj, v.d. ravnatelja člana Uprave Društva Javnog poduzeća „Međunarodna Zračna luka - aerodrom Mostar" d.o.o. Mostar donio je

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabave usluge „Sistematskog pregleda"

 

Članak 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabave usluga - „Sistematskog pregleda". Procijenjena vrijednost javne nabave (bez PDV-a) iznosi 5.980,00 KM (slovima: pet tisuća devet stotina i osamdeset KM).

Financijska sredstva za provedbu ove javne nabave predviđena su u Financijskom Planu (vlastita sredstva) i Planu javnih nabava za 2021. godinu, a u okviru CPV koda: 85140000-2.

Javna nabava će se provesti putem izravnog sporazuma.

Postupak javne nabave provest će se sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim i internim aktima Društva.

 

Članak 2.

Natječajnu dokumentaciju - istraživanje tržišta, pismeni zahtjev - prijedlog cijena sačinit će ugovorno tijelo, odnosno Rukovoditelj Sektora sigurnosti i zaštite, u roku od 5 dana, računajući od dana donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Pismeni zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu cijenu što je ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.

Na temelju provedene procedure sukladno odredbama članka 5. i članka 6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH broj: 90/14") s odabranim ponuđačem sklopit će se odgovarajući ugovor.

 

Članak 4.

Otvaranje i ocjenu ponuda provest će Rukovoditelj Sektora sigurnosti i zaštite, u suradnji s Rukovoditeljem Sektora pravnih, općih i kadrovskih poslova, kao i s djelatnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture.

 

Članak 5. 

Sastavni dio ove Odluke je zahtjev Rukovoditelja Sektora sigurnosti i zaštite broj: 190/2021 od 8. ožujka 2021. godine, s tehničkom specifikacijom usluga.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

U postupku po zahtjevu utvrđeno je da je isti utemeljen i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, članka 2. stavak 3. i članak 3. Pravilnika o izravnom sporazumu broj: 01-588/2014 od 30. prosinca 2014. godine.

Pri donošenju ove Odluke, v.d. ravnatelj - član Uprave Društva se posebno rukovodio činjenicom kako je predložena nabava planirana Planom nabava za 2021. godinu - pod stavkom broj: 49/2021 - usluge, kako je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, kako su osigurana sredstva za isplatu i predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: