Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke bankarskih usluga

Datum objave: 22.02.2021. 15:37 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

U skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) i člana 2. stav 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u Gradu Tuzla (''Službeni glasnik Grada Tuzla'' broj: 2/15), a na osnovu tačke I Rješenja o prenosu ovlaštenja na državnog službenika u organu državne službe broj: 02/05-A-4444-2019 od 01.07.2019. godine, Pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije, donosi:

 

POSEBNU ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke

Član 1.

Ovom Posebnom odlukom odobrava se i pokreće postupak nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluga i to:

- Nabavka bankarskih usluga.

Oznaka JRJN za ovaj predmet nabavke je: 66110000-4 – Bankarske usluge.

Član 2.

Postupak za zaključivanje ugovora provest će se putem direktnog sporazuma.

Član 3.

Procijenjena vrijednost nabavke putem direktnog sporazuma bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost je 6.000,00 KM.

Član 4.

Predmetna nabavka će se vršiti iz sredstava Budžeta Grada Tuzla, sa pozicije Službe za budžet i finansije, ekonomski kod 613820 - Izdaci bankarskih usluga i platnog prometa.

Član 5.

 

Obrazloženje

Procijenjena vrijednost ove nabavke je 6.000,00 KM bez poreza na dodanu vrijednost, te će se u skladu sa vrijednosnim razredom predmetne nabavke postupak nabavke provesti putem direktnog sporazuma.

Posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke je potrebno donijeti jer nije donesen Plan nabavki Grada Tuzla za 2021. godinu, zato što nije usvojen Budžet Grada Tuzla za 2021.godinu, a isti su u fazi donošenja. Obzirom da je zakonski rok za donošenje plana nabavki 60 dana od dana usvajanja budžeta iz tog razloga nije mogao biti usvojen Plan javnih nabavki Grada Tuzla za 2021.godinu. Godišnji ugovor pružanja bankarskih usluga je pred istekom, Služba za budžet i finansije ima potrebu osigurati kontinuitet pružanja bankarskih usluga, te je zbog toga potrebno pokrenuti ovaj postupak javne nabavke.

U skladu sa naprijed navedenim te u skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), članom 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) i članom 2. stav 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u Gradu Tuzla (''Službeni glasnik Grada Tuzla'' broj: 2/15), donosi se ova posebna odluka.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

Služba za budžet i finansije 

Broj:03/11-A-002308-2021

Tuzla, 18.02.2021. godine

 

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije

Suada Isaković, dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: