Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Bankarska garancija

Datum objave: 15.03.2021. 11:12 / Izvor: Akta.ba, 03.02.2021.

Broj: 4110-03/140-01

Datum: 03.02.2021.

Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine

 

Na osnovu člana 35. Zakona o Javnom servisu Radio-televizije Federaeije Bosne i Mercegovine (Sl. novine F BiH br. 48/08), člana 17. stav (1), člana 18. stav (1) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (..Siužbeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 2. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (..Službeni glasnik BiH". broj: 90/14) i Odluke o usvajanju Finansijskog plana RTVFBiH za 2021.godinu (broj: 4110-03/45 od 29.12.2020. godine). donosim:

 

POSEBNU ODLUKU

o pokretanju postupka direktnog sporazuma za nabavku usluga - Bankarska garancija

za potrebe RTVFBiH

 

I             

Odobrava se pokretanje postupka direktnog sporazuma za nabavku usluga - Bankarske garancije za potrebe RTVFBiH, a u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) i Odluke o usvajanju Finansijskog plana RTVFBiH za 2021.godinu (broj: 4110-03/45 od 29.12.2020. godine).

II            

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke iznosi 6.000.00 KM (slovima: šesthiljada KM) bez PDV-a.

Šifra iz Jedinstvenog rječnika javnih nabavki (CPV kod): 66110000-4 Bankarske usluge

III           

Za provodenje postupka javne nabavke usluga - Bankarska garancija za potrebe RTVFBil I putem direktnog sporazuma zadužuje se Odjel za javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma.

Nakon provedenc procedure, a na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma. u skladu sa dostavljenom ponudom zaključit će se ugovor.

Obrazloženje

U skladu s potrebama RTVFBiH. a na osnovu Zakona o javnim nabavkama (..Službeni glasnik BiH'', broj: 39/14) i Odluke o usvajanju Finansijskog plana RTVFBiH za 2021.godinu (broj: 4110-03/45 od 29.12.2020. godine), a za odvijanje svakodnevnih radnih zadataka i obavljanja posla u RTVFBiH, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: